EN | TH

ข่าวประกาศจากวิทยาลัยฯ

ประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อโต๊ะปฎิบัติการพร้อมอ่างน้ำและปลัีกไฟ จำนวน 34 โต๊ะพร้อมอุปกรณ์ .ประกาศ 23 มี.ค.2560
ประกาศ รายชื่อผู้เสนอราคาที่มีสิทธิ์ได้รับการคัดเลือก ประกวดราคาซื้อโต๊ะปฎิบัติการพร้อมอ่างน้ำและปลั๊กไฟ จำนวน 34 โต๊ะ .ประกาศ 21 มี.ค.2560
ประกาศสอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ (เครื่องดูดไอสารเคมีเตียงผ่าศพ พร้อมระบบท่อ จำนวน 8 ชุด) .ประกาศ 3 มี.ค.2560
ประกาศประะกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ และเผยแพร่ราคากลาง ซื้อโต๊ะปฎิบัติการพร้อมอ่างน้ำและปลั๊กไฟ จำนวน 34 โต๊ะ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) .ประกาศ 24 ก.พ.2560
ประกาศวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข เรื่อง การจัดทำสัญญาการเป็นนักศึกษาเพื่อศึกษาวิชาแพทยศาสตร์ ตามโครงการผลิตแพทย์เพิ่มเพื่อชาวชนบทและการจับฉลากเลือกศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก ประจำปีการศึกษา 2560 วันพุธที่ 1 มีนาคม 2560 .ประกาศ 20 ก.พ.2560
อ่านทั้งหมด...

ข่าวการศึกษา

ประกาศวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข เรื่อง การรับสมัครสอบรวบยอดวิทยาศาสตร์การแพทย์คลินิก (Comprehensive Examination Part II) ครั้งที่ 1/2560 กำหนดสอบวันที่ 21 พฤษภาคม 2560 .ประกาศ 8 มี.ค.2560
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบรวบยอดทักษะและหัตถการทางคลินิก (OSCE) ครังที่ 2/2559 กำหนสอบวันที่ 29 มกราคม 2560 .ประกาศ 26 ม.ค.2560
ประกาศวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข เรื่อง การรับสมัครสอบรวบยอดทักษะและหัตถการทางคลินิก (OSCE) ครั้งที่ 2/2559 กำหนดสอบวันอาทิตย์ที่ 29 มกราคม 2560 .ประกาศ 29 ธ.ค.2559
รับสมัครแพทย์เข้าร่วมฝึกอบรมแพทย์เชี่ยวชาญเฉพาะทางของสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขฯ ปี 2560 .ประกาศ 28 ธ.ค.2559
ประชาสัมพันธ์การเปิดรับสมัครแพทย์พี่เลี้ยง ประจำปีการศึกษา 2559 .ประกาศ 28 ธ.ค.2559
อ่านทั้งหมด...

ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป

ขอเชิญส่งบทความวิชาการ บทความวิจัย และเข้าร่วมประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 12 .ประกาศ 22 ธ.ค.2559
ขอเชิญบุคลากรเข้าร่วมประชุมวิชาการเรื่อง Medical professionalism across cultures .ประกาศ 22 ธ.ค.2559
ขอเชิญร่วมกิจกรรมส่งเสริมและสนับสนุนการผลิตสื่อดิจิทัลอย่างสร้างสรรค์ในกลุ่มเยาวชนระดับอุดมศึกษา ภายใต้โครงการส่งเสริมการใช้ดิจิทัลอย่างสร้างสรรค์และรับผิดชอบต่อสังคม .ประกาศ 13 ธ.ค.2559
ขอเชิญร่วมงานประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่อง การดำเนินการกิจกรรมบนระเครือข่ายสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา ครั้งที่้ 34 (WUNCA) .ประกาศ 13 ธ.ค.2559
แจ้งตำแหน่งทางวิชาการของคณบดีคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร .ประกาศ 5 ก.ค.2559
คำสั่งแต่งตั้งผู้อำนวยการสำนักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย .ประกาศ 4 ก.ค.2559
ขอเชิญเข้าร่วมการอบรมการใข้ฐานข้อมูล ด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์และพยาบาล .ประกาศ 27 เม.ย.2559
อ่านทั้งหมด...

ข่าวสมัครงาน

ประกาศผลการสอบการแข่งขันบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งผู้ปฏิบัติงานบริหาร สังกัดศูนย์การศึกษาและวิจัยทางการแพทย์ วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข .ประกาศ 23 ก.พ.2560
ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านข้อเขียนและมีสิทธิ์สอบภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (สัมภาษณ์) ตำแหน่งผู้ปฏิบัติงานบริหาร สังกัดศูนย์การศึกษาและวิจัยทางการแพทย์ วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข .ประกาศ 1 ก.พ.2560
ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกและวัน เวลา สถานที่ ในการสอบคัดเลือกบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งผู้ปฏิบัติงานบริหาร สังกัดศูนย์การศึกษาและวิจัยทางการแพทย์ จำนวน 1 อัตรา .ประกาศ 11 ม.ค.2560
ขอแจ้งการเลื่อนประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบแข่งขันบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยและวันสอบแข่งขัน ตำแหน่งผู้ปฏิบัติงานบริหาร สังกัดศูนย์การศึกษาและวิจัยทางการแพทย์ วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข .ประกาศ 9 ม.ค.2560
ประกาศ รับสมัครสอบแข่งขันบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งผู้ปฏิบัติงานบริหาร สังกัดศูนย์การศึกษาและวิจัยทางการแพทย์ วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข ๑ อัตรา .ประกาศ 2 ธ.ค.2559
อ่านทั้งหมด...
QA
KM