ปรัชญา ปณิธาน วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมาย วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
[ข่าวทั้งหมด] [กิจกรรม] [ ข่าวการศึกษา ] [ ข่าวประกาศจากวิทยาลัย ] [ ข่าวประชาสัมพันธ์จากภายนอก ] [ ข่าวสมัครงาน ] [ข่าวแจ้งเวียนสำหรับบุคลากร ] [ Download แบบฟอร์ม]

Search News ::
รหัสข่าว
หัวข้อข่าว
จำนวนเข้าอ่าน
# 222256856
ประชาสัมพันธ์การประชุมวิชาการแพทยศาสตรศึกษานานาชาติ ... [ ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป (จากภายนอก) ] 29 พ.ย.2566 [18:50:53]
4

# 222256855
ขอเชิญเข้าร่วมโครงการงานมหกรรมแสดงผลงานวิชาการะดับชาติของบุคลากรสายสนับสนุน ในสถาบันอุดมศึกษา ครั้งที่ 6 ประจำปี 2566 ... [ ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป (จากภายนอก) ] 29 พ.ย.2566 [18:46:53]
2

# 222256854
ธนาคารทิสโก้ ขอนำเสนออัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำพิเศษ ... [ ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป (จากภายนอก) ] 29 พ.ย.2566 [18:43:02]
3

# 222256853
ประชาสัมพันธ์การรับสมัครแพทย์เฉพาะทางอนุสาขาทางออร์โธปิดิกส์ ... [ ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป (จากภายนอก) ] 29 พ.ย.2566 [18:39:34]
3

# 222256852
ประชาสัมพันธ์รับสมัครแพทย์ ประจำบ้าน เครือข่าย โรงพยาบาลปทุมธานี ประจำปีการศึกษา 2567 ... [ ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป (จากภายนอก) ] 29 พ.ย.2566 [18:37:30]
2

# 222256851
ประชาสัมพันธ์การสั่งซื้อหมวกพนักงานมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ... [ ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป (จากภายนอก) ] 29 พ.ย.2566 [18:34:45]
3

# 222256850
ขอความอนุเคราะห์ร่วมบริจาคเงินสนับสนุนกิจกรรมบุญกุ้มข้าวใหญ่โรงเรียนบ้านสระสมิง ... [ ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป (จากภายนอก) ] 29 พ.ย.2566 [18:31:55]
1

# 222256849
ประชาสัมพันธ์การแข่งขันฟุตบอล 7 คน UBU CUP2023 และขอเชิญบุคลากรในสังกัดส่งทีมเข้าร่วมการแข่งขัน ... [ ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป (จากภายนอก) ] 29 พ.ย.2566 [18:23:00]
1

# 222256835
ขอความอนุเคราะห์นำเสนอแพลตฟอร์มสำรวจออนไลน์ Enable Survey ... [ ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป (จากภายนอก) ] 15 พ.ย.2566 [20:58:00]
11

# 222256834
ประชาสัมพันธ์การรับสมัครทุนส่งเสริมงานวิจัยด้านแพทยศาสตร์ศึกษา ... [ ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป (จากภายนอก) ] 15 พ.ย.2566 [20:52:37]
7

# 222256833
ขอเชิญร่วมทำบุญอัฐบริขารกฐิน ประจำปี 2566 ... [ ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป (จากภายนอก) ] 15 พ.ย.2566 [20:43:12]
5

# 222256832
เปิดรับสมัครอาจารย์แพทย์อบรมหลักสูตร Essential Course for Medical Educator (ECME) รุ่นที่ 10 ... [ ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป (จากภายนอก) ] 15 พ.ย.2566 [20:40:25]
6

# 222256831
ประชาสัมพันธ์โครงการอบรมเชิงปฏิบัติ เรื่อง Essential skills for clinical teachers ประจำปี 2567 ... [ ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป (จากภายนอก) ] 15 พ.ย.2566 [20:36:44]
7

# 222256830
ประชาสัมพันธ์งาน International Invention Fair in the Middle East (IIFME) ครั้งที่ 14 -ระหว่างวันที่ 4-7 กุมภาพันธ์ 2567 ณ รัฐคูเวต ... [ ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป (จากภายนอก) ] 15 พ.ย.2566 [20:33:47]
6

# 222256828
ขอเชิญเข้าร่วมงาน OCN Show and Share 2023 ... [ ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป (จากภายนอก) ] 15 พ.ย.2566 [20:30:37]
3

# 222256827
ขยายวันการรับสมัครเข้าร่วมประชุมและส่งผลงานทางวิชาการในการประชุมวิชาการแพทยศาสตรศึกษาแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 23 ... [ ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป (จากภายนอก) ] 15 พ.ย.2566 [20:26:56]
2

# 222256826
ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ เรื่อง Bangkok International Neonatology Symposium 2024" และขออนุมัติให้ผู้ที่เข้าร่วมประชุมจากส่วนราชการและเอกชนเข้าประชุมได้โดยไม่ถือเป็นวันลา ... [ ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป (จากภายนอก) ] 15 พ.ย.2566 [20:22:58]
3

# 222256825
ขอเรียนเชิญบุคลากรในสังกัดเข้าร่วมประชุมวิชาการ ... [ ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป (จากภายนอก) ] 15 พ.ย.2566 [20:20:23]
3

# 222256824
ขอเชิญชวนส่งผลงานและบทความวิจัย เข้าร่วมนำเสนอในการประชุมวิชาการนานาชาติ 12 th The International Electrical Engineering Congress (iEECON 2024) ... [ ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป (จากภายนอก) ] 15 พ.ย.2566 [20:16:52]
3

# 222256823
ประชาสัมพันธ์งานประชุมวิชาการนานาชาติปรสิตวิทยา ประจำปี 2566 ... [ ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป (จากภายนอก) ] 15 พ.ย.2566 [20:14:23]
2

# 222256822
ประชาสัมพันธ์โครงการอบรมเชิงปฏิบัติ เรื่อง Digital tools for disruptive education รุ่นที่2/2566 ... [ ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป (จากภายนอก) ] 15 พ.ย.2566 [20:11:23]
3

# 222256821
ประชาสัมพันธ์การรับสมัครแพทย์พี่เลี้ยง ประจำปีการศึกษา 2567 ศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก โรงพยาบาลอุตรดิตถ์ ... [ ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป (จากภายนอก) ] 15 พ.ย.2566 [20:08:28]
3

# 222256820
ขอส่งสำเนาประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื่อง ช่องทางอิเล็กทรอนิกส์สำหรับติดต่อมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี พ.ศ.2566 (เพิ่มเติม) ... [ ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป (จากภายนอก) ] 15 พ.ย.2566 [20:05:26]
2

# 222256814
ขอเชิญร่วมเป็นเกียรติและร่วมอนุโมทนาถวายองค์กฐินสามัคคี ประจำปี พ.ศ.2566 ... [ ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป (จากภายนอก) ] 9 พ.ย.2566 [21:46:12]
7

# 222256813
ประชาสัมพันธ์โครงการอบรมเชิงปฏิบัติ เรื่อง การวิจัยเชิงคุณภาพสำหรับบุคลากรทางการศึกษาวิทยาศาสตร์สุขภาพ ... [ ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป (จากภายนอก) ] 9 พ.ย.2566 [21:43:55]
4

# 222256812
ขอเชิญเข้าร่วมโครงการค่ายฝึกอบรมการทำวิจัยและผลงานทางวิชาการสำหรับบุคลากรสายสนับสนุนในสถาบันอุดมศึกษา ครั้งที่ 11 ... [ ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป (จากภายนอก) ] 9 พ.ย.2566 [21:41:05]
5

# 222256811
ขอเชิญเข้าร่วมการอบรม IMEAC Assessor Training ครั้งที่1/2566 ... [ ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป (จากภายนอก) ] 9 พ.ย.2566 [21:38:19]
6

# 222256810
ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการไทย-ญี่ปุ่น เรื่อง เซลล์วิทยาวินิจฉัย ครั้งที่ 28 และเสนอผลงาน ... [ ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป (จากภายนอก) ] 9 พ.ย.2566 [21:35:49]
5

# 222256809
ขอเชิญชวนทำบุญร่วมสมทบในการถวายผ้าพระกฐินพระราชทานประจำปี พ.ศ.2566 ... [ ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป (จากภายนอก) ] 9 พ.ย.2566 [21:33:53]
5

# 222256808
ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจำปี 2566 ... [ ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป (จากภายนอก) ] 9 พ.ย.2566 [21:31:31]
4

จำนวนข่าว  ::  399   ข่าว หน้า :: [1] 2 3 4 5 6 7 ต่อไป >หน้าสุดท้าย>>  

ลิงค์ [ข่าวทั้งหมด][กิจกรรม] [ ข่าวการศึกษา ] [ ข่าวประกาศจากวิทยาลัย ] [ข่าวประชาสัมพันธ์(จากภายนอก)] [ ข่าวสมัครงาน ] [ข่าวแจ้งเวียนสำหรับบุคลากร] [ Download แบบฟอร์ม]