หน่วยงานภายในวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข

บุคลากรวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข


| สายวิชาการ | สายสนับสนุนวิชาการ |
สายวิชาการ : ประจำหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต (พ.บ.)

คณบดีวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
รองศาสตราจารย์
อาจารย์
อาจารย์
อาจารย์
อาจารย์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
อาจารย์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
รองศาสตราจารย์
อาจารย์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
รองศาสตราจารย์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
รองศาสตราจารย์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
อาจารย์
รองศาสตราจารย์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
อาจารย์
อาจารย์
อาจารย์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
อาจารย์
อาจารย์
อาจารย์
อาจารย์
อาจารย์
อาจารย์
อาจารย์
อาจารย์
อาจารย์
 
สายวิชาการ : ประจำหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต (พ.บ.) --- (ลาศึกษาต่อ)
อาจารย์
อาจารย์
อาจารย์
อาจารย์
อาจารย์
อาจารย์
อาจารย์
อาจารย์
อาจารย์
อาจารย์
อาจารย์
อาจารย์
อาจารย์
อาจารย์
อาจารย์