มาตรการที่เกี่ยวข้อง
คู่มือมาตรฐานการให้บริการ
คู่มือปฏิบัติงานประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื่อง มาตรการ กลไกและระบบการตรวจสอบการปฏิบัติงานของผู้ปฏิบัติงานตามคู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
ประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื่อง มาตรการ กลไก และระบบการบริหารผลการปฏิบัติงาน และการดำเนินการกับผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยที่มีผลการปฏิบัติงานต่ำ
ประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื่อง หลักเกณฑ์การให้และรับทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใด โดยธรรมจรรยาของผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
ประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื่อง มาตรฐานจริยธรรมเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน
ประเด็นความเสี่ยง การควบคุมที่มีอยู่ การประเมินความเสี่ยง แนวทางการจัดการ/มาตรการ
ป้องกันการทุจริต
url ที่เผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน ผู้รับผิดชอบ
ด้านการคัดเลือกนักศึกษารับทุนการศึกษา 1. คณะได้มีการคัดเลือกนักศึกษารับทุนโดยมีการแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกนักศึกษารับทุนตามเกณฑ์ของคณะและเกณฑ์ที่ผู้ให้ทุนกำหนดไว้  โดยคณะกรรมการประกอบไปด้วยตัวแทนจากทุกหลักสูตร 1 1 1 1) มีการประกาศคุณสมบัติผู้รับทุนการศึกษาให้นักศึกษาทราบ
2) ให้คณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกผู้รับทุน มีหนังสือยืนยันการไม่มีผลประโยชน์ทับซ้อน  
3) การรับมอบทุนการศึกษาผ่านการเงินวิทยาลัยฯและเบิกจ่ายในนามนักศึกษาผู้ได้รับทุน 1.ประกาศคุณสมบัตินักศึกษาที่มี
สิทธิ์ขอรับทุนการศึกษา
ประจำปีการศึกษา 2563

2.แบบฟอร์มเปิดเผยการมีผลประโยชน์ทับซ้อน
3.ประกาศรายชื่อนักศึกษาทุนช่วย
เหลือฉุกเฉิน (Covid-19)
ประจำปีการศึกษา 2562-2563
(ครั้งที่ 1)
คณะกรรมการงานพัฒนานักศึกษา/คณะกรรมการพิจารณาทุนการศึกษา
ด้านการจัดซื้อจัดจ้าง 1. ดำเนินการตามหลักพระราชบัญญัติ การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุของหน่วยงานของรัฐต้องก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่หน่วยงานและต้องสอดคล้องกับหลักการ ดังต่อไปนี้
       (1) คุ้มค่า โดยพัสดุที่จัดซื้อจัดจ้างต้องมีคุณภาพหรือคุณลักษณะที่ตอบสนองวัตถุประสงค์ในการใช้งานของหน่วยงานของรัฐ มีราคาที่เหมาะสม และมีแผนการบริหารพัสดุที่เหมาะสมและชัดเจน
       (2) โปร่งใส โดยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุต้องกระทำโดยเปิดเผย เปิดโอกาสให้มีการแข่งขันอย่างเป็นธรรม มีการปฎิบัติต่อผู้ประกอบการทุกรายโดยเท่าเทียมกัน มีระยะเวลาที่เหมาะสมและเพียงพอต่อการยื่นข้อเสนอ มีหลักฐานการดำเนินงานที่ชัดเจน และมีการเปิดเผยข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุในทุกขั้นตอน
       (3) มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล โดยต้องมีการวางแผนการจัดซื้อจัดจ้างและการบริการพัสดุล่วงหน้า เพื่อให้การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุเป็นไปอย่างต่อเนื่องและมีกำหนดเวลาที่เหมาะสม
       (4) ตรวจสอบได้ โดยมีการเก็บข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุอย่างเป็นระบบ เพื่อประโยชน์ในการตรวจสอบภายหลัง เป็นต้น
2. การมีส่วนร่วมของภาคประชาชน เพื่อให้เกิดความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง โดยให้ภาคประชาชนมีส่วนร่วมในการสังเกตการณ์ตั้งแต่การจัดทำร่าง TOR จนถึงสิ้นสุดโครงการ
3. ดำเนินการตามมาตรการกำหนดกลไก และยกระดับมาตรฐานการดำเนินงานในระบบการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุของวิทยาลัยฯ ให้เป็นไปด้วยความคุ้มค่า โปร่งใส มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล ตรวจสอบได้ และเป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล เพื่อส่งเสริมความโปร่งใส คุณธรรม จริยธรรม ในการปฏิบัติงานในทุกระดับ สอดคล้องตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 กฎกระทรวง ระเบียบกระทรวงกาคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 หนังสือเวียน และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด ซึ่งเป็นไปตามประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื่อง มาตรการ กลไก ระบบการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุของส่วนราชการในสังกัดมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
1 5 5 1. ควบคุม กำกับดูแล และติดตามให้บุคลากร เจ้าหน้าที่ผู้ปฎิบัติงานด้านการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุปฏิบัติตาม พรบ.การจัดซื้อจัดจ้างอย่างเคร่งครัด
2. จัดให้บุคลากรที่ปฏิบัติงานด้านพัสดุเข้ารับการอบรมด้านพัสดุหรือกฎหมายที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับกฎหมายและระเบียบด้านพัสดุมากขึ้น
3. สร้างวินัย จิตสำนึก สำนึกรู้ ในเรื่องการป้องการการทุจริต และผลประโยชน์ทับซ้อนในหน่วยงาน
4. กำชับให้เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านพัสดุและบุคลากรที่เกี่ยวข้องในการจัดซื้อจัดจ้าง ไม่แสวงหาผลประโยชน์ส่วนตัวในตำแหน่งหน้าที่
5. การจัดซื้อจัดจ้างทุกวิธี ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง จะต้องลงนามรับรองตนเอง "แบบรับรองไม่มีผลประโยชน์ทับซ้อนเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง" เพื่อให้เป็นมาตรฐานจริยธรรมในการปฏิบัติหน้าที่ราชการให้มีความโปร่งใสและสุจริต และป้องกันมิให้เกิดปัญหาการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวม
http://www.procurement.ub
u.ac.th/?
fbclid=IwAR33PsW5jxJMlrJJw
9c9rTurxlL9kGh2xHeZpaFpll
RXBtemqHYSqa_f50U#page=
page-1
งานพัสดุวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข
ด้านการสอบแข่งขันบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย 1. มีการดำเนินการตามระเบียบ ประกาศที่เกี่ยวข้องกับการเปิดสอบแข่งขัน คัดเลือก
2. เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ประกาศรับสมัครอย่างกว้างขวาง
2 4 8 1. มีการดำเนินการตามระเบียบ ประกาศที่เกี่ยวข้องกับการเปิดสอบแข่งขัน คัดเลือก
2. เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ประกาศรับสมัครอย่างกว้างขวาง
3. ต้องมีการตรวจสอบผู้สมัครสอบ ว่าไม่เป็นญาติหรือพวกพ้องของผู้เกี่ยวข้อง
4. มิให้ออกข้อสอบล่วงหน้าเป็นเวลานาน เนื่องจากอาจมีการรั่วไหลของข้อสอบ
5. หากตรวจสอบความสัมพันธ์ทางเครือญาติ หรือมีผลประโยชน์ทับซ้อนกับกรรมการสรรหา ให้กรรมการผู้นั้นเลิกเป็นกรรมการ
http://www.cmp.ubu.ac.th/
~cmpn/th/all_news.php?
type=00010
งานบริหารบุคคล/วิทยาลัยแพทยศาสตร์ฯ
โอกาสเกิดความเสี่ยง
(ระดับ1 - 5)
ผลกระทบของความเสี่ยงต่อองค์กร
(ระดับ1 - 5)
ผลคูณ /
ระดับความเสี่ยง
คู่มือปฏิบัติงานการตรวจสอบเงื่อนไขการสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี (โดย นางสาวณรัญญา มีชัย)
คู่มือการพัฒนาระบบฐานข้อมูลบุคลากรออนไลน์ วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข (โดย นายสายชล จันผกา)
แนวทางปฏิบัติการขออนุมัติเดินทางไปราชการฝึกอบรม ประชุม สัมมนา หรือนำเสนอผลงานและตามที่คณบดีมอบหมาย (โดย งานเลขานุการ)
คู่มือการปฏิบัติงานเรื่อง "วิธีการคัดแยกเชื้อแบคทีเรียแกรมบวกรูปร่างกลม"(Identification of Gram Positive Bacteria in cocci)  (โดย นางสาวมาลัย ศิลารัมย์)
แนวปฏิบัติด้านความปลอดภัยในการใช้ห้องปฏิบัติการ (โดย งานห้องปฏิบัติการ)
การปฐมพยาบาลเบื้องต้นเมื่อได้รับอันตรายจากสารเคมี (โดย งานห้องปฏิบัติการ)
คู่มือปฏิบัติงานการบันทึกข้อมูลภาวะโภชนาการของนักเรียน ศูนย์พัฒนาเด็ก วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข  (โดย นางสาวภชารี ยิ่งรัตนสุข)

คู่มือเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ศูนย์พัฒนาเด็ก วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข (โดย นางสาวลภัส ยิ่งยืน)
คู่มือปฏิบัติงานการดําเนินโครงการสนับสนุนการเรียนการสอน  (โดย นางกฤติญา การุณย์)
คู่มือปฏิบัติงานเรื่องการประเมินผลโครงการวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข (โดย นางนันทิญา ทีปวัฒน์)
คู่มือปฏิบัติงานแนวทางการจัดทำรายงานการประเมินตนเอง (SAR) ระดับวิทยาลัย วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข  (โดย ธัญฉัตร ศรีธัญรัตน์)
คู่มือปฏิบัติงานเรื่องปฏิบัติการสรีรวิทยา physiology laboratory manual (โดย นายทักษกร วงศ์สีดา)
คู่มือปฏิบัติงานการวิเคราะห์ข้อสอบโดยใช้โปรแกรม Microsort Excel (โดย นางสาวรัตติกาล วังคะฮาด)
คู่มือปฏิบัติงานเรื่อง "การตรวจหาโคลิฟอร์มแบคทีเรียและฟีคัลโคลิฟอร์มแบคทีเรีย(Coliform Bacteria and Fecal Coliform Bacteria)ด้วยวิธีเอ็มพีเอ็น(MPN)" (โดย นางสาวอนุสรา สารักษ์)
คู่มือปฏิบัติงานการจัดซื้อจัดจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(Electronic Bidding : e- bidding) (โดย นางสาวกนกภรณ์ สิงห์คำ)
คู่มือปฏิบัติงานการเชิญอาจารย์พิเศษ (โดย นางสาวกนกวรรณ ศิวะรัตน์)
คู่มือปฏิบัติงานการให้คำปรึกษาทางจิตวิทยาสำหรับผู้ปฏิบัติงานด้านให้คำปรึกษาในสถาบันการศึกษา (โดย จิตตวีร์ ภัทรวัชช์รวีร์)
คู่มือปฏิบัติงานพัสดุกระบวนงานการจัดซื้อจัดจ้างด้วยวิธีเฉพาะเจาะจงตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐพ.ศ.2560 มาตรา 56 (2)(ข) กรณีวงเงินไม่เกิน 500,000.-บาท (โดย นางสุวิมล สะโสดา)
คู่มือปฏิบัติงานเรื่องการตรวจสอบเอกสารเบิกจ่าย ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม การจัดงานและการประชุมระหว่างประเทศ (โดย นางสาวจารุภรณ์ มุ่งหมาย)
คู่มือปฏิบัติงานการติดตั้งระบบปฏิบัติการ Windows 10 และการติดตั้ง Driver เครื่องพิมพ์ (โดย นายกิตติพงศ์ ชูราษี)
คู่มือปฏิบัติงานการจัดประชุมและการจดรายงานการประชุม (โดย นางสาวนิภาพร สิงห์เปี้ย)
ขั้นตอนการรับบริการตรวจสุขภาพนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562 (โดย โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี)
ขั้นตอนการให้บริการคลินิกไข้หวัด (Fever & ARI Clinic) (โดย โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี)
ข้อปฏิบัติตัวหลังการถอนฟันหรือผ่าฟันคุด (โดย แผนกทันตกรรม โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี)
คู่มือการให้บริการผู้ป่วย แผนกทันตกรรม (โดย แผนกทันตกรรม โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี)
แนวปฏิบัติการทางคลินิก การพยาบาลผู้สัมผัสโรคพิษสุนัขบ้าหรือสงสัยว่าสัมผัส (Clinical Nursing Practice Guideline: CNPG) (โดย โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี)
ขั้นตอนการให้บริการผู้ป่วยสิทธิผู้ประสบภัยจากรถ (บุคคลทั่วไป) (โดย โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี)
แผนผังขั้นตอนการให้บริการในโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี (โดย โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี)
คู่มือปฏิบัติงานเทคนิคการเขียนหนังสือราชการงานบริการการศึกษาวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี (โดย นางสาวจิวรา โสดากุล)
คู่มือปฏิบัติงานการใช้สถิติสหสัมพันธ์เชิงพื้นที่ ด้วย Moran’s I เพื่องานวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ (โดย นายวัชรพงษ์ แสงนิล)
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 คลิ๊กที่นี่
เอกสารประกอบการต่อสัญญาจ้าง(5ปีและเกษียณอายุราชการ)
คู่มือปฏิบัติงานการให้บริการงานลงทะเบียนผู้มารับบริการโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ของแผนกเวชระเบียนและสิทธิบัตร (โดย อรนิตย์ เข็มนาค)
คู่มือการติดตั้ง Cent OS Linux 8บนเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย (โดย นายวงศกร อารยะพงศ์)
คู่มือปฏิบัติงานเรื่อง การสกัด DNA สาหรับตรวจวินิจฉัยความผิดปกติของยีนที่เป็นสาเหตุของ α-thalassemia 1 และ β-thalassemia  (โดย นางสาวสุภาพร ช่างคำ)
คู่มือปฏิบัติงานการจัดการประชุมและการจดรายงานการประชุม (โดย นางสาวนิภาพร สิงห์เปี้ย)
คู่มือปฏิบัติงานแนวทางการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาตามเกณฑ์ EdPEx วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข (โดย ธัญฉัตร ศรีธัญรัตน์)
คู่มือปฏิบัติงานการเชิญอาจารย์พิเศษ (โดย นางสาวกนกวรรณ ศิวะรัตน์)
คู่มือปฏิบัติงานการบันทึกทางการพยาบาลผู้ป่วยใน (โดย นางสาวสลินนา ป้องวิเศษ)
คู่มือปฏิบัติงานงานสารบรรณ (โดย นางสาวณภัทร์วรัญญ์ คำจันทร์)
คู่มือการใช้งานกล้องจุลทรรศน์อิเลกตรอนแบบส่องกราด(SCANNING ELECTRON MICROSCOPE ) (โดย ไพเราะ แสนหวัง)
คู่มือปฏิบัติงานการบันทึกข้อมูลโภชนาการของนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข มหาวิทยลัยอุบลราชธานี (โดย นางสาวภชารี ยิ่งรัตนสุข)
คู่มือปฏิบัติงานการวิเคราะห์ข้อสอบโดยใช้โปรแกรม MICROSOFT EXCEL (โดย นางรัตติกาล ภิรมย์กิจ)
คู่มือปฏิบัติงานงานคลังและพัสดุ (โดย ว่าที่ร้อยตรีภานุวัฒน์ แหวนวงษ์)
คู่มือปฏิบัติงานขั้นตอนการเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาลผู้ประสบภัยจากรถ (โดย นางสาวจารุวรรณ เกษสิทธิ์)
คู่มือปฏิบัติงานการจัดซื้อ จัดจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(Electronic Bidding : e-bidding) กรณีการจัดซื้อ จัดจ้าง วงเงินเกิน 50 ล้านบาท ผูกพันงบประมาณข้ามปี (โดย นางสาวกนกภรณ์ สิงห์คำ)
คู่มือปฏิบัติงานแนวทางการปฏิบัติทีมตอบสนองภาวะฉุกเฉินในเขตโรงพยาบาล(Emergency Response Team : ERT)  (โดย นางสาวณัฐจิรา ภูมิพันธ์)
คู่มือการพัฒนาระบบสมัครงานออนไลน์ วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารสุข (โดย นายสายชล จันผกา)
คู่มือการพัฒนา Web Application ระบบคลังข้อสอบหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต(Medical Questions Bank) วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข  (โดย นายเกียรติศักดิ์ ศรีลาพัฒน์)
คู่มือปฏิบัติงานการติดตั้งระบบปฏิบัติการ Windows10 และติดตั้ง Driver เครื่องพิมพ์ (โดย นายกิตติพงศ์ ชูราษี)
คู่มือปฏิบัติงานการถ่ายภาพทางการแพทย์ (โดย นายอัครเดช อธิปราชญ์)
คู่มือปฏิบัติงานเพื่อประเมินต่อสัญญาจ้าง(ระยะที่ 3) 1 ตุลาคม 2564 - 30 กันยายน 2569 (โดย นายพงษ์พัฒน์ เสนหอม)
คู่มือการใช้งานระบบบริหารงานสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี (โดย นางสาวอุบลวรรณ พรหมจันทร์)
คู่มือปฏิบัติงานระบบงานสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ ในการรับ-ส่งหนังสือ (โดย นางสาวพัชรนันท์ พรหมจันทร์)
คู่มืองานพัฒนานักศึกษา (โดย นายเวนิจ หงษา)
คู่มือปฏิบัติงานการรับ-ส่งเอกสารผ่านระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์(E-document)วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี (โดย นางสาวอุบลวรรณ พรหมจันทร์)
คู่มือปฏิบัติงานการเกษียนออนไลน์ผ่านระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์(E-document)โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี (โดย นางสาวพัชรนันท์ พรหมจันทร์)