มาตรการที่เกี่ยวข้อง
คู่มือมาตรฐานการให้บริการ
คู่มือปฏิบัติงานประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื่อง มาตรการ กลไกและระบบการตรวจสอบการปฏิบัติงานของผู้ปฏิบัติงานตามคู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
ประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื่อง มาตรการ กลไก และระบบการบริหารผลการปฏิบัติงาน และการดำเนินการกับผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยที่มีผลการปฏิบัติงานต่ำ
ประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื่อง หลักเกณฑ์การให้และรับทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใด โดยธรรมจรรยาของผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
ประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื่อง มาตรฐานจริยธรรมเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน
ประเด็นความเสี่ยง การควบคุมที่มีอยู่ การประเมินความเสี่ยง แนวทางการจัดการ/มาตรการ
ป้องกันการทุจริต
ผู้รับผิดชอบ
ด้านการคัดเลือกนักศึกษารับทุน
การศึกษา
1.จัดตั้งคณะกรรมการพิจารณาทุนการศึกษาประจำปี โดยคณะกรรมการจะประกอบไปด้วยตัวแทนจากทุกหลักสูตร โดยมีจำนวนคณะกรรมการอย่างน้อย 5 ท่าน
2.ประกาศแจ้งรายละเอียดการรับสมัครทุนให้ทราบโดยทั่วกันอย่างน้อย 2 สัปดาห์
3.ก่อนการสัมภาษณ์ กรรมการผู้พิจารณาทุนทุกท่านจะต้องลงนามรับรองตนเองว่าไม่มีผลประโยชน์ทับซ้อน
4.การสัมภาษณ์ทุนจะดำเนินการให้แล้วเสร็จภายใน 1 วัน และเก็บข้อมูลไว้ใช้พิจารณาตลอดทั้งปีการศึกษา (ในกรณีที่มีทุนอื่นเข้ามาหลังการสัมภาษณ์ไปแล้ว)
5.การพิจารณาทุนการสึกษาจะพิจารณาจากข้อมูลที่ได้จากใบสมัครรับทุน, ข้อมูลที่ได้จากอาจารย์ที่ปรึกษา และข้อมูลความจำเป็นที่ได้จากการสัมภาษณ์ (โดยข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์จะเป็นความลับ)
6.ประกาศผลการพิจารณาทุนให้แล้วเสร็จภายใน 2 สัปดาห์
7.หากมีทุนอื่นเข้ามาหลังสัมภาษณ์เสร็จแล้วให้นำคะแนนที่ได้จัดลำดับไว้มาพิจารณาเป็นกรณีไป
1 1 1 กรรมการผู้พิจารณาทุนทุกท่านจะต้องลงนามรับรองตนเองว่าไม่มีผลประโยชน์ทับซ้อน คณะกรรมการงานพัฒนานักศึกษา/คณะกรรมการพิจารณาทุนการศึกษา
ด้านการจัดซื้อจัดจ้าง ดำเนินการตามมาตรการกำหนดกลไก และยกระดับมาตรฐานในระบบการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุของวิทยาลัยฯ ให้เป็นไปด้วยความคุ้มค่าโปร่งใส มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล
ตรวจสอบได้และเป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล เพื่อส่งเสริมความโปร่งใส คุณธรรมจริยธรรม ในการปฏิบัติงานในทุกระดับสอดคล้องพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 กฎกระทรวง ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 หนังสือเวียน และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด ซึ่งเป็นไปตามประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีเรื่อง มาตรการ กลไก ระบบการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุของส่วนราชการในสังกัดมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
1 1 1 การจัดซื้อจัดจ้างทุกวิธีผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง จะต้องลงนามรับรองตนเอง"แบบรับรองไม่มีผลประโยชน์ทับซ้อนเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง"เพื่อให้เป็นมาตรฐานจริยธรรมในการปฏิบัติหน้าที่ราชการ ให้มีความโปร่งใสและสุจริต และป้องกันมิให้เกิดปัญหาการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวม งานพัสดุวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข
 
โอกาสเกิดความเสี่ยง
(ระดับ1 - 5)
ผลกระทบของความเสี่ยงต่อองค์กร
(ระดับ1 - 5)
ผลคูณ /
ระดับความเสี่ยง
คู่มือปฏิบัติงานการตรวจสอบเงื่อนไขการสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี (โดย นางสาวณรัญญา มีชัย)
คู่มือการพัฒนาระบบฐานข้อมูลบุคลากรออนไลน์ วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข (โดย นายสายชล จันผกา)
แนวทางปฏิบัติการขออนุมัติเดินทางไปราชการฝึกอบรม ประชุม สัมมนา หรือนำเสนอผลงานและตามที่คณบดีมอบหมาย (โดย งานเลขานุการ)
คู่มือการปฏิบัติงานเรื่อง "วิธีการคัดแยกเชื้อแบคทีเรียแกรมบวกรูปร่างกลม"(Identification of Gram Positive Bacteria in cocci)  (โดย นางสาวมาลัย ศิลารัมย์)
แนวปฏิบัติด้านความปลอดภัยในการใช้ห้องปฏิบัติการ (โดย งานห้องปฏิบัติการ)
การปฐมพยาบาลเบื้องต้นเมื่อได้รับอันตรายจากสารเคมี (โดย งานห้องปฏิบัติการ)