การประชุมวิชาการวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข “Update in Thalassemia” อบรมเชิงปฏิบัติการ การประยุกต์ใช้ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์และอากาศยานไร้คนขับ (UAV)
QA-ประชุมซ้อมตรจประเมินคุณภาพภายใน ระดับหลักสูตร ปีการศึกษา 2559 ประชุมความร่วมมือเครือข่ายด้านการส่งเสริมสุขภาพอาเซียน (AUN-HPN)
QA-ประชุมคณะกรรมการควบคุม กำกับทิศทางและพัฒนาระบบงานประกันคุณภาพการศึกษา วิทยาลัยฯ ครั้งที่5/2560 QA-ประชุมเพื่อปรึกษาหารือการดำเนินงานของหลักสูตร วท.ม.ชีวเวชศาสตร์
กิจกรรมทั้งหมด...