โครงการจัดการความรู้สู่องค์กรแห่งการเรียนรู้ (KM) 2561 การประชุมจัดทำ Policy Commitment เรื่องการมีกิจกรรมทางกายภาพในสถานศึกษา
ภาพการปฐมนิเทศ PBL (Problem-based Learning : การเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน) การประชุมปฏิบัติการ "Transformative Learning Toolkits Workshop"
ภาพกิจกรรมปัจฉิมนิเทศนักศึกษาหลักสูตรสาธารณสุขศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2560 การจัดทำสัญญาการเป็นนักศึกษาเพื่อศึกษาวิชาแพทยศาสตร์ ปีการศึกษา 2561
กิจกรรมทั้งหมด...