การประเมินฯระดับหลักสูตร ตามเกณฑ์ AUN QA หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาชีวเวชศาสตร์ การประชุม ปรึกษา หารือ และวางแผนการบริหารจัดการหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2567..
การประชุมปรึกษา หารือ เพื่อวางแผนการบริหารจัดการหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2567 การตรวจประเมินคุณภาพภายในระดับวิทยาลัย ปีการศึกษา 2565 ตามเกณฑ์ EdPex
MOU บันทึกความร่วมมือทางด้านการแพทย์และการสาธารณสุข ระหว่าง ม.มหิดล กับ ม.อุบลราชธานี การอบรมเชิงปฏิบัติการ การบริหารหลักสูตรเพื่อคุณภาพ หลักสูตรแพทยศาสบัณฑิต
กิจกรรมทั้งหมด...