QA-ประชุมคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา วิทยาลัย ครั้งที่ 1/2561 การสัมมนาเพื่อถ่ายทอดผลการดำเนินงานของผู้บริหาร ประจำปี 2561
การเสวนา"ปฏิรูปการศึกษาแพทยศาสตร์ ในศตวรรษที่ 21" ภาพพิธีทำบุญถวายภัตตาหารเช้า เนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ 2561
คณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยเยี่ยมชม โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ภาพพิธีการมอบใบประกอบวิชาชีพเวชกรรม บัณฑิตแพทย์ รุ่นที่ 6
กิจกรรมทั้งหมด...