การบริจาคร่างกาย วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

ประกันคุณภาพการศึกษา


ระบบ E-Service ประกันคุณภาพการศึกษา

     ระบบจัดเก็บเอกสารประกันคุณภาพ (E-document)

     CHE QA Online

 
 

ข้อมูลการดำเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา

     ผลการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษา

     รายงานการประเมินตนเอง (SAR)

     คู่มือประกันคุณภาพ

     คณะกรรมการประกันคุณภาพ

 
 

ดาวน์โหลดแบบฟอร์มประกันคุณภาพการศึกษา

     ฟอร์มการเขียน SAR ( สมศ. รอบปี 2552-2554 )

     ฟอร์มรายงานข้อมูลประกันคณภาพ ปี 2556 รอบ 9 เดือน

 
 

ลิ้งค์ที่เกี่ยวข้อง

     สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ..)

     สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.)

     สำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน)