EN | TH

ข่าวประกาศจากวิทยาลัยฯ

ประกาศสอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์การศึกษา จำนวน 1 รายการ เลขที่ ม.อบ.(พศ.) 16/2560 .ประกาศ 25 เม.ย.2560
ประกาศสอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์การศึกษา จำนวน 1 รายการ เลขที่ ม.อบ.(พศ.) 15/2560 .ประกาศ 25 เม.ย.2560
ประกาศราคากลาง สอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์การศึกษา จำนวน 1 รายการ .ประกาศ 25 เม.ย.2560
ประกาศราคากลาง สอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์การศึกษา จำนวน 1 รายการ .ประกาศ 25 เม.ย.2560
ประกาศ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเครื่องดูดไอสารเคมีเตียงผ่าศพ พร้อมระบบท่อ จำนวน 8 ชุด .ประกาศ 23 มี.ค.2560
อ่านทั้งหมด...

ข่าวการศึกษา

แจ้งงดใช้ห้องเรียนอาคารเรียนรวม 4 ตลอดภาคการศึกษาฤดูร้อน ปีการศึกษา 2559 .ประกาศ 27 เม.ย.2560
ขอแจ้งข้อมูลการสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษสำหรับนักศึกษาชั้นปีสุดท้าย ประจำปีการศึกษา 2559 .ประกาศ 18 เม.ย.2560
ประกาศวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบรวบยอดวิทยาศาสตร์การแพทย์ ขั้นตอนที่ 1 (Comprehensive Examination Part I) ครั้งที่ 1/2560 วันที่ 8 เมษายน 2560 .ประกาศ 29 มี.ค.2560
ประกาศวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข เรื่อง การรับสมัครสอบรวบยอดวิทยาศาสตร์การแพทย์คลินิก (Comprehensive Examination Part II) ครั้งที่ 1/2560 กำหนดสอบวันที่ 21 พฤษภาคม 2560 .ประกาศ 8 มี.ค.2560
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบรวบยอดทักษะและหัตถการทางคลินิก (OSCE) ครังที่ 2/2559 กำหนสอบวันที่ 29 มกราคม 2560 .ประกาศ 26 ม.ค.2560
อ่านทั้งหมด...

ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป

ประชาสัมพันธ์หลักสูตรอบรม หัวข้อ ผู้สร้างรายวิชาอีเลิร์นนิ่งมืออาชีพตามมาตรฐานสากล จำนวน 30 ชั่วโมง รุ่นที่ 1 ณ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ .ประกาศ 27 เม.ย.2560
รับสมัครคัดเลือกผู้ประกอบการเพื่อประกอบกิจการและพัฒนาพื้นที่ ภายในมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีให้เป็นสวัสดิการแก่นักศึกษา บุคลากร มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประจำปีการศึกษา 2560 ครั้งที่ 2 .ประกาศ 27 เม.ย.2560
ขอเชิญส่งบทความวิชาการ บทความวิจัย และเข้าร่วมประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 12 .ประกาศ 22 ธ.ค.2559
ขอเชิญบุคลากรเข้าร่วมประชุมวิชาการเรื่อง Medical professionalism across cultures .ประกาศ 22 ธ.ค.2559
ขอเชิญร่วมกิจกรรมส่งเสริมและสนับสนุนการผลิตสื่อดิจิทัลอย่างสร้างสรรค์ในกลุ่มเยาวชนระดับอุดมศึกษา ภายใต้โครงการส่งเสริมการใช้ดิจิทัลอย่างสร้างสรรค์และรับผิดชอบต่อสังคม .ประกาศ 13 ธ.ค.2559
ขอเชิญร่วมงานประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่อง การดำเนินการกิจกรรมบนระเครือข่ายสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา ครั้งที่้ 34 (WUNCA) .ประกาศ 13 ธ.ค.2559
แจ้งตำแหน่งทางวิชาการของคณบดีคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร .ประกาศ 5 ก.ค.2559
อ่านทั้งหมด...

ข่าวสมัครงาน

ประกาศรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อคัดเลือกบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งผู้ปฏิบัติงานบริหาร สังกัดงานวิจัย บริการวิชาการและทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม จำนวน 1 อัตรา วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี .ประกาศ 24 เม.ย.2560
ประกาศผลการสอบการแข่งขันบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งผู้ปฏิบัติงานบริหาร สังกัดศูนย์การศึกษาและวิจัยทางการแพทย์ วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข .ประกาศ 23 ก.พ.2560
ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านข้อเขียนและมีสิทธิ์สอบภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (สัมภาษณ์) ตำแหน่งผู้ปฏิบัติงานบริหาร สังกัดศูนย์การศึกษาและวิจัยทางการแพทย์ วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข .ประกาศ 1 ก.พ.2560
ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกและวัน เวลา สถานที่ ในการสอบคัดเลือกบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งผู้ปฏิบัติงานบริหาร สังกัดศูนย์การศึกษาและวิจัยทางการแพทย์ จำนวน 1 อัตรา .ประกาศ 11 ม.ค.2560
ขอแจ้งการเลื่อนประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบแข่งขันบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยและวันสอบแข่งขัน ตำแหน่งผู้ปฏิบัติงานบริหาร สังกัดศูนย์การศึกษาและวิจัยทางการแพทย์ วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข .ประกาศ 9 ม.ค.2560
อ่านทั้งหมด...
QA
KM