Image

นายศุภกร บุญขาว

รางวัลศิษย์เก่าดีเด่น หลักสูตรสาธารณสุขศาสตร์ (วิทยาศาสตร์บัณฑิต) ประจำปีการศึกษา 2566

ศิษย์เก่าดีเด่น 2566-10-19


Image

นางสาววัชราภรณ์ วงศ์คูณ

รางวัลศิษย์เก่าดีเด่น หลักสูตรสาธารณสุขศาสตร์ (สาธารณสุขศาสตร์บัณฑิต) ประจำปีการศึกษา 2565

ศิษย์เก่าดีเด่น 2566-10-19


Image

นายอานนท์ วงศ์คำ

รางวัลศิษย์เก่าดีเด่น หลักสูตรชีวเวชศาสตร์ (วิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต) ประจำปีการศึกษา 2565

ศิษย์เก่าดีเด่น 2566-10-19


Image

นายแพทย์อนันตโชค เพชรเกษม

รางวัลอาจารย์ในดวงใจ ระดับชั้นคลินิก ศูนย์แพทยศาสตรศึกษา โรงพยาบาลศรีสะเกษ ประจำปีการศึกษา 2565

อาจารย์ผู้สอนในดวงใจ 2566-10-19


Image

แพทย์หญิงอรนุช เชื้อภักดี

รางวัลอาจารย์ในดวงใจ ระดับชั้นคลินิก ศูนย์แพทยศาสตรศึกษา โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ ประจำปีการศึกษา 2565

อาจารย์ผู้สอนในดวงใจ 2566-10-19


Image

นางรัตติกาล ภิรมย์กิจ

รางวัลบุคลากรสายสนับสนุนดีเด่น สำนักงานเลขานุการ ประจำปีการศึกษา 2565

บุคลากรสายสนับสนุนดีเด่น 2566-10-19


Image

นายสุบรรณ ทางาม

รางวัลบุคลากรสายสนับสนุนดีเด่น ศูนย์พัฒนาเด็ก ประจำปีการศึกษา 2565

บุคลากรสายสนับสนุนดีเด่น 2566-10-19


Image

นายจักรกฤษ บุษพันธ์

รางวัลบุคลากรสายสนับสนุนดีเด่น โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประจำปีการศึกษา 2565

บุคลากรสายสนับสนุนดีเด่น 2566-10-19


Image

นายวงศกร อารยะพงศ์

รางวัลบุคลากรสายสนับสนุนในดวงใจ โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประจำปีการศึกษา 2565

บุคลากรสายสนับสนุนในดวงใจ 2566-10-19


Image

นายสุบรรณ ทางาม

รางวัลบุคลากรสายสนับสนุนในดวงใจ ศูนย์พัฒนาเด็ก ประจำปีการศึกษา 2565

บุคลากรสายสนับสนุนในดวงใจ 2566-10-19


Image

นายอภิชาติ นะวะคำ

รางวัลบุคลากรสายสนับสนุนในดวงใจ สำนักงานเลขานุการ ประจำปีการศึกษา 2565

บุคลากรสายสนับสนุนในดวงใจ 2566-10-19


Image

พญ.พัชรี พรรณพานิช

รางวัลโล่ผู้มีคุณธรรม จริยธรรมดีเด่นจากแพทยสภา ประเภท อาจารย์แพทย์ดีเด่น ประจำปีการศึกษา 2565

รางวัลผู้มีคุณธรรม_จริยธรรมดีเด่นจากแพทยสภา 2566-06-29


Image

แพทย์หญิงสุธารัตน์ สาธุการ

แพทย์หญิงสุธารัตน์ สาธุการ แพทยศาสตร์บัณฑิต เกียรตินิยม อันดับ 1 บัณฑิตแพทย์ รุ่นที่ 11 ได้รับรางวัลบัณฑิตแพทย์ดีเยี่ยม ประจำปี 2565 โดย มูลนิธิสมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก

รางวัลประเภทอื่นๆ 2566-01-30


Image

นางสาวกาญจนา แปงจิตต์

นางสาวกาญจนา แปงจิตต์ พนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง อาจารย์ สังกัด กลุ่มวิชาแพทยศาสตร์ วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ ระดับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขา ชีวเคมี

ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ 2560-08-01


Image

นางรัตนา เล็กสมบูรณ์

นางรัตนา เล็กสมบูรณ์ พนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง อาจารย์ สังกัด กลุ่มวิชาแพทยศาสตร์ วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ ระดับ รองศาสตราจารย์ สาขา กายวิภาคศาสตร์

ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ 2565-08-19


Image

แพทย์หญิงแพรววรินทร์ ว่องสุภัคพันธุ์

แพทย์หญิงแพรววรินทร์ ว่องสุภัคพันธุ์ พนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง อาจารย์ สังกัด กลุ่มวิชาแพทยศาสตร์ วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ ระดับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขา จิตเวชศาสตร์

ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ 2565-06-15


Image

นางสาวหนึ่งสตรี อ้อมแก้ว

รางวัลโล่ผู้มีคุณธรรม จริยธรรมดีเด่นจากแพทยสภา ประเภท นักศึกษาแพทย์ ประจำปีการศึกษา 2565

รางวัลผู้มีคุณธรรม_จริยธรรมดีเด่นจากแพทยสภา 2566-10-20