รางวัลนักวิจัยดีเด่น ของวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประจำปี พ.ศ. 2560   ผศ.ดร.มารุตพงษ์ ปัญญา
รองชนะเลิศอันดับสอง ประเภท ผลงานวิจัยดีเด่น NGRC กลุ่มวิทยาศาสตร์สุขภาพนำเสนอ เรื่อง การคัดแยก จำแนก และศึกษาคุณสมบัติของโพรไบโอติก
จากอุจจาระเด็กแรกเกิด  นางสาวลักษณา เวฬุวนารักษ์
รองชนะเลิศอันดับหนึ่ง ประเภท ผลงานวิจัยดีเด่น IGRC กลุ่มวิทยาศาสตร์สุขภาพ เรื่อง Incidence of Staphylococcus aureaus with Reduced
Susceptibility to Vancomycin in Regional adm General Hospitals  Mr.La-or Juntrima
รองชนะเลิศอันดับหนึ่ง ประเภท การนำเสนอผลงานแบบบรรยายดีเด่น NGRC (Oral presentation) เรื่อง การแยกและการศึกษาคุณสมบัติของ
แบคเทอริโอฟาจจากแหล่งน้ำเสียที่จำเพาะต่อเชื้อ Escherichia coli นางสาวจุฑามาศ ชุมเสน
รางวัลผลงานวิจัยดีมาก แบบบรรยาย ในการประชุมใหญ่ โครงการส่งเสริมการวิจัยในอุดมศึกษา ครั้งที่ 5 (HERP CONGRESS IV)
ระหว่างวันที่ 8-10 กุมภาพันธ์ 2559  ได้แก่ ผศ.ดร.ภาวนา พนมเขต และดร.วัลวิสาข์ สุวรรณเลิศ
รางวัลจากมูลนิธิอานันทมหิดล ประเภททุนส่งเสริมบัณฑิตแผนกแพทยศาสตร์ ได้แก่ ผศ.ดร.ธารินี ไชยวงศ์
- ผศ.ดร.สุรศักดิ์ แว่นรัมย์ ได้รับ รางวัลบุคลากรดีเด่น ด้านการเรียนการสอน และการวิจัย ปี 2558 ในวันสถาปนา มอบ.
วันที่ 30 กรกฎาคม 2558
- ผศ.จารุวรรณ์ วงบุตรดี ได้รับ รางวัลบุคลากรดีเด่น ด้านบริการวิชาการ ปี 2558 ในวันสถาปนา มอบ. วันที่ 30 กรกฎาคม 2558
รางวัลจากแพทยสภา ผู้มีคุณธรรม จริยธรรม ดีเด่น ได้แก่ นพ.ศิริพงษ์ สิระมนต์
รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 จาก กิจกรรม Boot camp 2014 จัดโดยสมาพันธ์นิสิตนักศึกษาแพทย์นานาชาติแห่งประเทศไทย (IFMSA)
ณ โรงพยาบาลศิริราช วันที่ 1 มิถุนายน 2558 ได้แก่ นางสาวณัชชา บุญลีและนางสาวประภัสสรา สุชานิธิกุล นักศึกษาแพทย์ชั้นปีที่ 4
รางวัลการแข่งขันกีฬาบุคลากร สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ครั้งที่ 33 ได้แก่
1. นางสาวอรนิตย์ เข็มนาค กีฬาแบดมินตัน
    - เหรียญทองแดง ประเภทหญิงคู่ อายุ 35-39  ปี
2. นางสาวอุบลวรรณ พรหมจันทร์ กีฬากรีฑา
- เหรียญทอง ประเภทเดินทน 3,000 ม. รุ่นอายุ 35-39 ปี หญิง
- เหรียญทอง ประเภทวิ่งผลัด 4x400 ม. รุ่นอายุ 35-39 ปี หญิง
- เหรียญเงิน ประเภทวิ่งผลัด 4x100 ม.  รุ่นอายุ 35-39 ปี หญิง
- เหรียญทองแดง ประเภท 100 ม. รุ่นอายุ 35-39 ปี หญิง
- เหรียญทองแดง ประเภท 200 ม. รุ่นอายุ 35-39 ปี หญิง
- เข้าร่วมกิจกรรมจักรยานเพื่อสุขภาพ (วิ่ง 5,000 ม.+ปั่นจักรยาน 12 กม.)
รางวัลจากมูลนิธิอานันทมหิดล ประเภททุนส่งเสริมบัณฑิตแผนกแพทยศาสตร์ ได้แก่ ผศ.ดร.ธารินี ไชยวงศ์
รางวัลจากแพทยสภา ผู้มีคุณธรรม จริยธรรม ดีเด่น ได้แก่
1. นพ.สุริยง แผลงงาม
2. นักศึกษาแพทย์ปราณปริยา พาดี
- อ.นิยม จันทร์นวล ได้รับ รางวัลการนำเสนอผลงานวิจัยแบบบรรยาย ดีเด่น กลุ่มวิทยาศาสตร์สุขภาพและสิ่งแวดล้อม  เรื่อง ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับ
พฤติกรรมการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอลของนักศึกษามัธยมศึกษาตอนต้นโรงเรียนแห่งหนึ่งในจังหวัดอุบลราชธานี จากการประชุมวิชาการระดับชาติ มอบ.วิจัย ครั้งที่ 9
- ผศ.ดร.ภาวนา พนมเขต ได้รับ รางวัลบุคลากรดีเด่น ด้านการเรียนการสอน และการวิจัย ประจำปี 2557 ในวันสถาปนา มอบ. วันที่ 29 กรกฎาคม 2557
- นายวัชรพงษ์ แสงนิล ได้รับ รางวัลบุคลากรดีเด่น ด้านพัฒนางาน ประจำปี 2557 ในวันสถาปนา มอบ. วันที่ 29 กรกฎาคม 2557
รางวัลชนะเลิศ การประกวดภาพยนต์สั้น จากการประกวด Thailand Medical Student’s Code of Conduct โครงการภาพยนต์สั้นเพื่อจรรยาบรรณนิสิต
นักศึกษาแพทย์ที่ยั่งยืน ระหว่างวันที่ 5-7 พฤศจิกายน 2557 ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา กรุงเทพมหานคร ได้แก่
นายจักรพงษ์ โมฬีชาติ ,นายปริญ ชมพันธ์ ,นายศรัณย์ นิติศิริ ,นายฎฬัณ มิตรมาตร ,นายถิรวิทย์ จันทร์หอม ,นายอภิสิทธิ์ ใจเอื้อ ,นายจิรายุทธ ยาพลัง ,นางสาวปทิตตา
สินธุเชาน์ ,นางสาวอารียา อุตอามาต, นางสาวพรนภา ชนารี ,นายขจรภพ อุตมัง และนางสาวจิราพร ภูดอนตอง โดยมี ผศ.ดร.ธารินี ไชยวงศ์ ,อ.นิยม จันทร์นวล ,
นพ.ศิริพงษ์ สิระมนต์ และผศ.ดร.สุรศักดิ์ แว่นรัมย์ เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา
รางวัลการแข่งขันกีฬาบุคลากร สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ครั้งที่ 33 ได้แก่
1. นางสาวอรนิตย์ เข็มนาค กีฬาแบดมินตัน
    - เหรียญทองแดง ประเภทหญิงคู่ อายุ 35-40  ปี
2. นางสาวอุบลวรรณ พรหมจันทร์ กีฬากรีฑา
3. นายสายชล จันผกา ผู้จัดการทีมประเภทกีฬาสนุกเกอร์-บิลเลียด
รางวัลจากแพทยสภา ผู้มีคุณธรรม จริยธรรม ดีเด่น ได้แก่ พญ.ศุทธินี ธิราช
รางวัลจากมูลนิธิอานันทมหิดล ประเภททุนส่งเสริมบัณฑิตแผนกแพทยศาสตร์ ได้แก่
1. ผศ.ดร.ธารินี ไชยวงศ์
2. ผศ.ดร.ภาวนา พนมเขต
3. ผศ.ดร.สุรศักดิ์ แว่นรัมย์
รางวัลวิจัยระดับชาติและนานาชาติ ได้แก่
1. อ.นิยม จันทร์นวล ได้รับรางวัล The best oral presentation จากการประชุมวิชาการ
การอนามัยการเจริญพันธุ์แห่งชาติ ครั้งที่ 3 : สิทธิและการเข้าถึงการอนามัยเจริญพันธุ์ : ประเทศไทยสู่อาเซียน
วันที่ 10-12 กรกฎาคม 2556 กรุงเทพมหานคร
2. อ.พัจนภา วงษาพรหม ได้รับรางวัล The best poster presentation of Humanities
and social science จากการประชุม Nongkhai campus international conference 2013
วันที่ 18-19 กรกฎาคม 2556 จ.หนองคาย
รางวัลการแข่งขันกีฬาบุคลากร สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ครั้งที่ 32 ได้แก่
1. นางกนกภรณ์ สีห์พิทักษ์เกียรติ กีฬาหมากกระดาน-หมากฮอส
   - เหรียญเงิน ประเภทมหากฮอสหญิงเดี่ยว 
   - เหรียญทองแดง ประเภทมหากฮอสทีมหญิง 2 คน
2. นางสาวอรนิตย์ เข็มนาค กีฬากรีฑา
    - เหรียญทองแดง ประเภทวิ่งผลัด หญิงอายุไม่เกิน 34 ปี
3. นางสาวอุบลวรรณ พรหมจันทร์ กีฬากรีฑา
    - เหรียญทอง ประเภทเดินทน 3,000 ม. รุ่นอายุ 30-34 ปี หญิง
รางวัลจากแพทยสภา ผู้มีคุณธรรม จริยธรรม ดีเด่น ได้แก่
1. นพ.วัฒนา พรรณพานิช
2. นักศึกษาแพทย์ รัฐพล เกิดสุข
รางวัลจากมูลนิธิอานันทมหิดล ประเภททุนส่งเสริมบัณฑิตแผนกแพทยศาสตร์ ได้แก่
1. ผศ.ดร.ภาวนา พนมเขต
2. ผศ.ดร.สุรศักดิ์ แว่นรัมย์
รางวัลการแข่งขันกีฬาบุคลากร สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกา ครั้งที่ 31 “วลัยลักษณ์เกมส์” ณ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
จ.นครศรีธรรมราช 15-26 เมษายน 2555 ได้แก่
1. นางสาวลภัส ยิ่งยืน รุ่นอายุ 45-49 ปี จำนวน 7 เหรียญ ได้แก่
  - 1 เหรียญทอง ประเภทเดินทน 3,000 ม.
  - 2  เหรียญเงิน ประเภทวิ่ง 3,000 ม. , วิ่ง 1,500 ม.
  - 4 เหรียญทองแดง วิ่งผลัด 4x400 , วิ่งผลัด 4x100 , พุ่งแหลน และทุ่มน้ำหนัก
2. นางสาวอุบลวรรณ พรหมจันทร์ รุ่นอายุ 30-34 ปี
  - 1 เหรียญเงิน ประเภท เดินทน 3,000 ม.