ปรัชญา ปณิธาน วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมาย วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

รายงานการประชุมกรรมการบริหารวิทยาลัย


ครั้งที่
12/2561 วันที่ 21 ธันวาคม 2561 ประกาศ : 12 ก.พ.2562  
รายละเอียด
 
ครั้งที่
11/2561 วันที่ 22 พฤศจิกายน 2561 ประกาศ : 10 ม.ค.2562  
รายละเอียด
 
ครั้งที่
10/2561วันที่ 29 ตุลาคม 2561 ประกาศ : 12 ธ.ค.2561  
รายละเอียด
 
ครั้งที่
9/2561 วันที่ 28 กันยายน 2561 ประกาศ : 12 ธ.ค.2561  
รายละเอียด
 
ครั้งที่
8/2561 วันที่ 30 สิงหาคม 2561 ประกาศ : 29 ต.ค.2561  
รายละเอียด
 
ครั้งที่
7/2561 วันที่ 26 กรกฎาคม 2561 ประกาศ : 12 ก.ย.2561  
รายละเอียด
 
ครั้งที่
6/2561 วันที่ 28 มิถุนายน 2561 ประกาศ : 4 ก.ย.2561  
รายละเอียด
 
ครั้งที่
5/2561 วันที่ 17 พฤษภาคม 2561 ประกาศ : 16 ก.ค.2561  
รายละเอียด
 
ครั้งที่
3/2561 วันที่ 22 มีนาคม 2561 ประกาศ : 31 พ.ค.2561  
รายละเอียด
 
ครั้งที่
4/2561 วันที่ 3 พฤษภาคม 2561 ประกาศ : 31 พ.ค.2561  
รายละเอียด
 
ครั้งที่
2/2561 วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2561 ประกาศ : 2 เม.ย.2561  
รายละเอียด
 
ครั้งที่
1/2561 ลงวันที่ 18 มกราคม 2561 ประกาศ : 28 มี.ค.2561  
รายละเอียด
 
ครั้งที่
12/2560 วันที่ 21 ธันวาคม 2560 ประกาศ : 31 ม.ค.2561  
รายละเอียด
 
ครั้งที่
11 วันที่ 23 พฤศจิกายน 2560 ประกาศ : 28 ธ.ค.2560  
รายละเอียด
 
ครั้งที่
10/2560 วันที่ 19 ตุลาคม 2560 ประกาศ : 30 พ.ย.2560  
รายละเอียด
 
ครั้งที่
9/2560 วันที่ 21 กันยายน 2560 ประกาศ : 15 พ.ย.2560  
รายละเอียด
 
ครั้งที่
8/2560 วันที่ 28 สิงหาคม 2560 ประกาศ : 3 พ.ย.2560  
รายละเอียด
 
ครั้งที่
7/2560 วันที่ 20 กรกฎาคม 2560 ประกาศ : 11 ก.ย.2560  
รายละเอียด
 
ครั้งที่
6/2560 วันที่ 21 มิถุนายน 2560 ประกาศ : 8 ส.ค.2560  
รายละเอียด
 
ครั้งที่
5/2560 วันที่ 18 พฤษภาคม 2560 ประกาศ : 31 ก.ค.2560  
รายละเอียด
 
ครั้งที่
4/2560 วันที่ 20 เมษายน 2560 ประกาศ : 30 พ.ค.2560  
รายละเอียด
 
ครั้งที่
3/2560 วันที่ 27 มีนาคม 2560 ประกาศ : 24 พ.ค.2560  
รายละเอียด
 
ครั้งที่
2/2560 วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2560 ประกาศ : 10 เม.ย.2560  
รายละเอียด
 
ครั้งที่
1/2560 วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2560 ประกาศ : 8 มี.ค.2560  
รายละเอียด
 
ครั้งที่
10/2559 วันที่ 26 ตุลาคม 2559 ประกาศ : 7 ธ.ค.2559  
รายละเอียด
 
ครั้งที่
9/2559 วันที่ 21 กันยายน 2559 ประกาศ : 29 ก.ย.2559  
รายละเอียด
 
ครั้งที่
8/2559 วันที่ 18 สิงหาคม 2559 ประกาศ : 28 ก.ย.2559  
รายละเอียด
 
ครั้งที่
12/2558 วันที่ 24 ธันวาคม 2558 ประกาศ : 6 ก.ย.2559  
รายละเอียด
 
ครั้งที่
11/2558 วันที่ 19 พฤศจิกายน 2558 ประกาศ : 6 ก.ย.2559  
รายละเอียด
 
ครั้งที่
7/2559 วันที่ 21 กรกฎาคม 2559 ประกาศ : 2 ก.ย.2559  
รายละเอียด
 
ครั้งที่
6/2559 วันที่ 23 มิถุนายน 2559 ประกาศ : 1 ส.ค.2559  
รายละเอียด
 
ครั้งที่
5/2559 วันที่ 19 พฤษภาคม 2559 ประกาศ : 1 ส.ค.2559  
รายละเอียด
 
ครั้งที่
4/2559 วันที่ 21 เมษายน 2559 ประกาศ : 20 มิ.ย.2559  
รายละเอียด
 
ครั้งที่
3/2559 วันที่ 17 มีนาคม 2559 ประกาศ : 3 มิ.ย.2559  
รายละเอียด
 
ครั้งที่
2/2559 วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2559 ประกาศ : 3 มิ.ย.2559  
รายละเอียด
 
ครั้งที่
1/2559 วันที่ 21 มกราคม 2559 ประกาศ : 3 มิ.ย.2559  
รายละเอียด
 
ครั้งที่
10/2558 วันที่ 22 ตุลาคม 2558 ประกาศ : 26 พ.ย.2558  
รายละเอียด
 
ครั้งที่
9/2558 ลงวันที่ 17 กันยายน 2558 ประกาศ : 26 พ.ย.2558  
รายละเอียด
 
ครั้งที่
8/2558 วันที่ 27 สิงหาคม 2558 ประกาศ : 25 ก.ย.2558  
รายละเอียด
 
ครั้งที่
7/2558 วันที่ 16 กรกฎาคม 2558 ประกาศ : 25 ก.ย.2558  
รายละเอียด
 
ครั้งที่
6/2558 วันที่ 18 มิถุนายน 2558 ประกาศ : 25 ก.ย.2558  
รายละเอียด
 
ครั้งที่
5/2558 วันที่ 21 พฤษภาคม 2558 ประกาศ : 25 ส.ค.2558  
รายละเอียด
 
ครั้งที่
11/2557 วันพฤหัสบดี ที่ 20 พฤศจิกายน 2557 ประกาศ : 25 ส.ค.2558  
รายละเอียด
 
ครั้งที่
10/2557 วันพฤหัสบดี ที่ 16 ตุลาคม 2557 ประกาศ : 25 ส.ค.2558  
รายละเอียด
 
ครั้งที่
ครั้งที่ 4/2558 ลงวันที่ 9 เมษายน 2558 ประกาศ : 29 มิ.ย.2558  
รายละเอียด
 
ครั้งที่
ครั้งที่ 3/2558 ลงวันที่ 19 มีนาคม 2558 ประกาศ : 1 พ.ค.2558  
รายละเอียด
 
ครั้งที่
วาระพิเศษครั้งที่ 3/2558 ลงวันที่ 10 มีนาคม 2558 ประกาศ : 1 พ.ค.2558  
รายละเอียด
 
ครั้งที่
ครั้งที่ 2/2558 ลงวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2558 ประกาศ : 1 พ.ค.2558  
รายละเอียด
 
ครั้งที่
วาระพิเศษครั้งที่ 2/2558 วันที่ 3 มีนาคม 2558 ประกาศ : 19 มี.ค.2558  
รายละเอียด
 
ครั้งที่
ครั้งที่ 1/2558 วันที่ 29 มกราคม 2558 ประกาศ : 19 มี.ค.2558  
รายละเอียด
 
+ เพิ่มรายงานการประชุม