ปรัชญา ปณิธาน วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมาย วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
[ข่าวทั้งหมด] [กิจกรรม] [ ข่าวการศึกษา ] [ ข่าวประกาศจากวิทยาลัย ] [ ข่าวประชาสัมพันธ์จากภายนอก ] [ ข่าวสมัครงาน ] [ข่าวแจ้งเวียนสำหรับบุคลากร ] [ Download แบบฟอร์ม]

Search News ::
รหัสข่าว
หัวข้อข่าว
จำนวนเข้าอ่าน
#222256871
ซักซ้อมมาตรการตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการให้หรือรับของขวัญของเจ้าหน้าที่รัฐ พ.ศ.2565 o ... [ ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป (จากภายนอก)] 8 ธ.ค.2566 [18:37:10]
5

#222256870
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การปรับเงื่อนไงวิธีการจ่ายเงินเดือนและค่าจ้างประจำ 2 รอบ ... [ ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป (จากภายนอก)] 8 ธ.ค.2566 [18:34:05]
2

#222256869
การคัดเลือกผู้มีผลงานดีเด่นทางวัฒนธรรม พุทธศักราช 2567 ... [ ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป (จากภายนอก)] 8 ธ.ค.2566 [18:31:06]
1

#222256868
ขอเชิญเสนอชื่อเพื่อคัดเลือกผู้รับรางวัล ศาสตราจารย์ นายแพทย์ อวย เกตุสิงห์ สำหรับนักเภสัชวิทยา ประจำปี 2567 ... [ ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป (จากภายนอก)] 8 ธ.ค.2566 [18:28:34]
2

#222256867
ขอเชิญบุคลากรร่วมการแข่งขันกีฬาสาธารณสุขสัมพันธ์ ครั้งที่ 42 ประจำปี 2566 ... [ ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป (จากภายนอก)] 8 ธ.ค.2566 [13:04:13]
1

#222256866
ประกาศจัดซื้อครุภัณฑ์ เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน จำนวน 2 รายการ พร้อมรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ ... [ ข่าวประกาศจัดซื้อจัดจ้าง] 8 ธ.ค.2566 [12:37:22]
3

#222256865
ขอประชาสัมพันธ์การรับสมัครทุนรัฐบาลฯ ... [ ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป (จากภายนอก)] 7 ธ.ค.2566 [17:35:35]
1

#222256864
ขอประชาสัมพันธ์และเชิญชวนเข้ารับการคัดเลือกสตรีเด่นด้านกระบวนการยุติธรรมประจำปี 2567 ... [ ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป (จากภายนอก)] 7 ธ.ค.2566 [17:31:40]
8

#222256863
ประชาสัมพันธ์การประชุมวิชาการและการอบรม ... [ ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป (จากภายนอก)] 4 ธ.ค.2566 [21:11:48]
6

#222256862
ขอความอนุเคราะห์สนับสนุนโครงการเดิน - วิ่งการกุศลเพื่อจัดหาทุนสนับสนุนมูลนิธิช่วยเหลือนักเรียนนารีนุกูลอุบลราชธานี ครั้งที่ 4 ปี พ.ศ.2567 ... [ ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป (จากภายนอก)] 4 ธ.ค.2566 [21:08:20]
7

#222256861
ประกาศวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข เรื่อง การรับสมัครสอบอัตนัยประยุกต์ Modified Essay Question (MEQ) สำหรับผู้ที่สำเร็จการศึกษาจากต่างประเทศ ปีการศึกษา 2566 (พ.ศ.2567) ครั้งที่ 1 (ศรว.)กำหนดสอบวันที่ 14 มกราคม 2567 ... [ ข่าวสำหรับนักศึกษา] 4 ธ.ค.2566 [14:24:08]
20

#222256860
ประกาศวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข เรื่อง การรับสมัครสอบรวบยอดทักษะและหัตถการทางคลินิก Objective Structured Clinical Examination (OSCE) Part 1 (Manual skills) 15 ทักษะ ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2566 กำหนดสอบวันที่ 21 มกราคม 2567 ... [ ข่าวสำหรับนักศึกษา] 4 ธ.ค.2566 [14:21:31]
11

#222256859
ประชาสัมพันธ์โครงการอบรม ... [ ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป (จากภายนอก)] 1 ธ.ค.2566 [18:32:10]
10

#222256858
ประกาศวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างรายคาบ สังกัด โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข ... [ ข่าวสมัครงาน] 1 ธ.ค.2566 [11:53:45]
183

#222256857
ประกาศวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข เรื่อง ผลการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง พนักงานทั่วไป (แผนกจ่ายกลาง) จำนวน 1 อัตรา สังกัดโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ... [ ข่าวสมัครงาน] 30 พ.ย.2566 [17:04:13]
32

#222256856
ประชาสัมพันธ์การประชุมวิชาการแพทยศาสตรศึกษานานาชาติ ... [ ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป (จากภายนอก)] 29 พ.ย.2566 [18:50:53]
10

#222256855
ขอเชิญเข้าร่วมโครงการงานมหกรรมแสดงผลงานวิชาการะดับชาติของบุคลากรสายสนับสนุน ในสถาบันอุดมศึกษา ครั้งที่ 6 ประจำปี 2566 ... [ ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป (จากภายนอก)] 29 พ.ย.2566 [18:46:53]
4

#222256854
ธนาคารทิสโก้ ขอนำเสนออัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำพิเศษ ... [ ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป (จากภายนอก)] 29 พ.ย.2566 [18:43:02]
5

#222256853
ประชาสัมพันธ์การรับสมัครแพทย์เฉพาะทางอนุสาขาทางออร์โธปิดิกส์ ... [ ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป (จากภายนอก)] 29 พ.ย.2566 [18:39:34]
8

#222256852
ประชาสัมพันธ์รับสมัครแพทย์ ประจำบ้าน เครือข่าย โรงพยาบาลปทุมธานี ประจำปีการศึกษา 2567 ... [ ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป (จากภายนอก)] 29 พ.ย.2566 [18:37:30]
6

#222256851
ประชาสัมพันธ์การสั่งซื้อหมวกพนักงานมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ... [ ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป (จากภายนอก)] 29 พ.ย.2566 [18:34:45]
5

#222256850
ขอความอนุเคราะห์ร่วมบริจาคเงินสนับสนุนกิจกรรมบุญกุ้มข้าวใหญ่โรงเรียนบ้านสระสมิง ... [ ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป (จากภายนอก)] 29 พ.ย.2566 [18:31:55]
3

#222256849
ประชาสัมพันธ์การแข่งขันฟุตบอล 7 คน UBU CUP2023 และขอเชิญบุคลากรในสังกัดส่งทีมเข้าร่วมการแข่งขัน ... [ ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป (จากภายนอก)] 29 พ.ย.2566 [18:23:00]
4

#222256848
ประกาศจัดซื้อครุภัณฑ์ หุ่นตรวจทวารหนัก จำนวน 2 ตัว พร้อมรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ ... [ ข่าวประกาศจัดซื้อจัดจ้าง] 28 พ.ย.2566 [16:15:59]
7

#222256847
ประกาศจัดซื้อครุภัณฑ์ ชุดโต๊ะอเนกประสงค์ จำนวน 50 ตัว พร้อมรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ ... [ ข่าวประกาศจัดซื้อจัดจ้าง] 28 พ.ย.2566 [16:13:14]
4

#222256846
ประกาศจัดซื้อครุภัณฑ์ เครื่อง Hotplate stirrer จำนวน 10 เครื่อง พร้อมรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ ... [ ข่าวประกาศจัดซื้อจัดจ้าง] 28 พ.ย.2566 [16:11:17]
4

#222256845
ประกาศจัดซื้อครุภัณฑ์ เก้าอี้แบบแถว 4 ที่นั่ง จำนวน 10 ชุด พร้อมรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ ... [ ข่าวประกาศจัดซื้อจัดจ้าง] 28 พ.ย.2566 [16:09:14]
4

#222256844
ประกาศจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 3 รายการ พร้อมรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ ... [ ข่าวประกาศจัดซื้อจัดจ้าง] 28 พ.ย.2566 [16:03:35]
2

#222256843
ประกาศจัดซื้อครุภัณฑ์ โทรศัพท์สำนักงานฯ IP Phone จำนวน 30 เครื่อง พร้อมรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ ... [ ข่าวประกาศจัดซื้อจัดจ้าง] 28 พ.ย.2566 [15:58:22]
4

#222256842
ประกาศวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข เรื่องรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งพนักงานทั่วไป (แผนกจ่ายกลาง) จำนวน 1 อัตรา สังกัด โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ... [ ข่าวสมัครงาน] 25 พ.ย.2566 [16:11:14]
34

จำนวนข่าว  ::  1989  ข่าว หน้า :: [1] 2 3 4 5 6 7 ต่อไป >หน้าสุดท้าย>> 

ลิงค์ [ข่าวทั้งหมด][กิจกรรม] [ ข่าวการศึกษา ] [ ข่าวประกาศจากวิทยาลัย ] [ข่าวประชาสัมพันธ์(จากภายนอก)] [ ข่าวสมัครงาน ] [ข่าวแจ้งเวียนสำหรับบุคลากร] [ Download แบบฟอร์ม]