ปรัชญา ปณิธาน วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมาย วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
[ข่าวทั้งหมด] [กิจกรรม] [ ข่าวการศึกษา ] [ ข่าวประกาศจากวิทยาลัย ] [ ข่าวประชาสัมพันธ์จากภายนอก ] [ ข่าวสมัครงาน ] [ข่าวแจ้งเวียนสำหรับบุคลากร ] [ Download แบบฟอร์ม]

Search News ::
รหัสข่าว
หัวข้อข่าว
จำนวนเข้าอ่าน
#222257112
ประกาศวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบแข่งขันบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างรายคาบ ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข สังกัดโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ... [ ข่าวสมัครงาน] 29 พ.ค.2567 [19:22:02]
53

#222257111
ประชาสัมพันธ์ทุน India Science and Research Fellowship (ISRF) 2024-2025 ... [ ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป (จากภายนอก)] 29 พ.ค.2567 [10:41:15]
1

#222257110
ประกาศวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข เรื่อง การรับสมัครสอบอัตนัยประยุกต์ Modified Essay Question (MEQ) สำหรับผู้ที่สำเร็จการศึกษาจากต่างประเทศ ปีการศึกษา 2566 (พ.ศ.2567) รอบที่ 3 (ศรว.) กำหนดสอบวันที่ 30 มิย.67 ... [ ข่าวสำหรับนักศึกษา] 29 พ.ค.2567 [09:41:00]
4

#222257109
ประกาศวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข เรื่องผลการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างรายคาบ สังกัดโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข ... [ ข่าวสมัครงาน] 28 พ.ค.2567 [16:24:19]
85

#222257108
ขอแจ้งเวียนปิดทำการคณะพยาบาลศาสตร์ (ชั่วคราว ) ระหว่างวันที่ 22-24 พฤษภาคม 2567 ... [ ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป (จากภายนอก)] 27 พ.ค.2567 [18:38:20]
0

#222257107
ขอประชาสัมพันธ์กรอกแบบสำรวจแสดงความคิดเห็นการจัดตั้งชื่อประตูเข้าออกมหาวิทยาลัย ... [ ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป (จากภายนอก)] 27 พ.ค.2567 [18:34:51]
0

#222257106
ขอเชิญส่งบทคัดย่อผลงานวิจัยเพื่อนำเสนอในการประชุมวิชาการแพทยศาสตรศึกษา โครงการผลิตแพทย์เพื่อชาวชนบท ครั้งที่ 22 CPIRD 2024 ... [ ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป (จากภายนอก)] 27 พ.ค.2567 [18:32:46]
0

#222257105
ประชาสัมพันธ์เชิญชวนเข้าร่วมการประชุมวิชาการ ประจำปี 2567 เรื่อง Health Care System in Disater Management : Current Trent and Future Directions ... [ ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป (จากภายนอก)] 27 พ.ค.2567 [18:30:38]
0

#222257104
ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์การตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ... [ ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป (จากภายนอก)] 27 พ.ค.2567 [18:27:12]
0

#222257103
ประกาศวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบรวบยอดประมวลความรู้วิทยาศาสตร์การแพทย์คลินิก (Comprehensive Examination Part II ; MCQ) ครั้งที่ 1 ประจำปี 2567 กำหนดสอบวันที่ 26 พค.2567 ... [ ข่าวสำหรับนักศึกษา] 24 พ.ค.2567 [14:12:29]
4888

#222257102
การคัดเลือกศิษย์เก่าแพทย์ศิริราชติเด่น ประจำปี 2567 ... [ ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป (จากภายนอก)] 23 พ.ค.2567 [14:01:56]
4885

#222257101
โครงการยกย่องเกียรติคุณคนพิการดีเด่นในการพัฒนาชีวิต ... [ ข่าวประกาศจากวิทยาลัยฯ] 23 พ.ค.2567 [13:52:32]
4884

#222257100
สมาคมแพทย์สตรีแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ์ ขอเชิญบุคลากรในสังกัเข้าร่วม Oral presentation ... [ ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป (จากภายนอก)] 23 พ.ค.2567 [11:38:49]
4884

#222257099
บริษัท วี อาร์ พีฯ จำกัด แจ้งบุคคลพ้นสภาพจากการให้เป็นพนักงาน ... [ ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป (จากภายนอก)] 23 พ.ค.2567 [11:34:24]
4885

#222257098
ขออนุมัติให้บุคลากรในสังกัด มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เข้าร่วมโครงการผ้าป่ามหากุศล ม.อุบลฯ รวมใจ จัดหาทุนสร้างอนุสรณ์สถาน แด่ รศ.สมจิตต์ ยอดเศรณี อธิการบดีผู้ก่อตั้งมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี โดยไม่ถือว่าเป็นลา และขาดงานราชการ ... [ ข่าวประกาศจากวิทยาลัยฯ] 23 พ.ค.2567 [08:58:24]
4885

#222257097
ประกาศวิทยาลัยแพทยศาตร์และการสาธารณสุข เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างรายคาบ ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข จำนวน 1 อัตรา ... [ ข่าวสมัครงาน] 20 พ.ค.2567 [18:05:08]
4964

#222257096
ประกาศวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข เรื่อง การจัดทำสัญญาการเป็นนักศึกษาเพื่อศึกษาวิชาแพทยศาสตร์ ตามโครงการผลิตแพทย์เพื่อชาวชนบท (หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต) วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุขและการจับสลากเลือกศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก ประจำปีการศึกษา ... [ ข่าวสำหรับนักศึกษา] 20 พ.ค.2567 [15:29:55]
4890

#222257095
ประกาศวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข เรื่องรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างรายคาบ สังกัดโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ตำแหน่งผู้ปฏิบัติงานบริหาร (เวชระเบียน) ... [ ข่าวสมัครงาน] 17 พ.ค.2567 [16:39:14]
4922

#222257094
ขอเรียนเชิญร่วมเป็นเกียรติในกิจกรรมโครงการผ้าป่ามหากุศล ม.อุบลฯ รวมใจ จัดหาทุนสร้างอนุสรณ์สถานแด่ รศ.ดร.สมจิตต์ ยอดเศรณี อธิการบดีผู้ก่อตั้งมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ... [ ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป (จากภายนอก)] 16 พ.ค.2567 [16:50:49]
4884

#222257093
ประชาสัมพันธ์การตอบแบบสอบถามเพื่อเสนอข้อคิดเห็นในการพัฒนาแนวทางการดำเนินงานของ สกสว.ในอนาคต ... [ ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป (จากภายนอก)] 16 พ.ค.2567 [16:46:30]
4885

#222257092
ขอเรียนเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการระดับชาติ "ประชากรและสังคม 2567" ครั้งที่ 18 และขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ ... [ ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป (จากภายนอก)] 16 พ.ค.2567 [16:44:30]
4885

#222257091
ประชาสัมพันธ์โครงการอบรมเชิงปฏิบัติ เรื่อง Transformative Learning for Health Science Facilitators ... [ ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป (จากภายนอก)] 16 พ.ค.2567 [16:42:33]
4885

#222257090
ขอเชิญบุคลากรในสังกัดเข้าร่วมอบรมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพอาจารย์หลักสูตรพื้นฐานการจัดการเรียนการสอนด้วยรูปแบบการจำลองสถานการณ์เสมือนจริงในการศึกษาด้านสาธารณสุข (Fundamental of Simulation in Public Health Education) ... [ ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป (จากภายนอก)] 16 พ.ค.2567 [16:40:43]
4884

#222257089
ขอเชิญร่วมประชุมวิชาการสมาคมวิทยาลัยพยาธิวิทยานานาชาติ สาขาประเทศไทย ประจำปี 2567 ... [ ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป (จากภายนอก)] 16 พ.ค.2567 [16:38:35]
4884

#222257088
ประชาสัมพันธ์โครงการอบรมเชิงปฏิบัติ เรื่อง ความรู้พื้นฐานสำหรับครูแพทย์มือใหม่ ... [ ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป (จากภายนอก)] 16 พ.ค.2567 [16:36:44]
4884

#222257087
ประชาสัมพันธ์การประชุมวิชาการและแลกเปลี่ยนเรียนรุ้การประเมินผลกระทบด้านสุขภาพ HA Forum พศ.2567 ... [ ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป (จากภายนอก)] 16 พ.ค.2567 [16:34:36]
4884

#222257086
ประชาสัมพันธ์ทุนการศึกษาของรัฐบาลอินเดีย ประจำปีการศึกษา 2024-2025 ... [ ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป (จากภายนอก)] 15 พ.ค.2567 [15:13:42]
4884

#222257085
ประชาสัมพันธ์ทุนการศึกษาของรัฐบาลอินเดีย ประจำปีการศึกษา 2024-2025 ... [ ข่าวสำหรับนักศึกษา] 15 พ.ค.2567 [15:12:49]
4884

#222257084
ขอเชิญร่วมทำบุญพิธีสวดพระอภิธรรมและพิธีฌาปนกิจศพบิดา นางพยอม บุญมั่น ... [ ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป (จากภายนอก)] 3 พ.ค.2567 [17:13:31]
4884

#222257083
ประกาศขายทอดตลาดพัสดุที่ชำรุด เสื่อมสภาพ และหมดความจำเป็นต้องใช้ในราชการ จำนวน 316 รายการ ... [ ข่าวประกาศจัดซื้อจัดจ้าง] 2 พ.ค.2567 [16:10:45]
4888

จำนวนข่าว  ::  2203  ข่าว หน้า :: [1] 2 3 4 5 6 7 ต่อไป >หน้าสุดท้าย>> 

ลิงค์ [ข่าวทั้งหมด][กิจกรรม] [ ข่าวการศึกษา ] [ ข่าวประกาศจากวิทยาลัย ] [ข่าวประชาสัมพันธ์(จากภายนอก)] [ ข่าวสมัครงาน ] [ข่าวแจ้งเวียนสำหรับบุคลากร] [ Download แบบฟอร์ม]