ปรัชญา ปณิธาน วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมาย วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
[ข่าวทั้งหมด] [กิจกรรม] [ ข่าวการศึกษา ] [ ข่าวประกาศจากวิทยาลัย ] [ ข่าวประชาสัมพันธ์จากภายนอก ] [ ข่าวสมัครงาน ] [ข่าวแจ้งเวียนสำหรับบุคลากร ] [ Download แบบฟอร์ม]

Search News ::
รหัสข่าว
หัวข้อข่าว
จำนวนเข้าอ่าน
# 222255403
การเรียนแบบใช้ปัญหาเป็นพื้นฐาน (PROBLEM BASE LEARNING) ... [ ข่าวเด่น KM ] 15 ก.ย.2559 [14:24:33]
1027

# 222255277
KM FlippedClassroom 2558 ... [ ข่าวเด่น KM ] 21 ก.ย.2558 [10:43:55]
3883

# 222255276
รายงานการจัดการความรู้ It's time to change ... [ ข่าวเด่น KM ] 21 ก.ย.2558 [10:43:22]
2410

# 222255275
โครงการจัดการความรู้มุ่งสู่องค์กรแห่งการเรียนรู้ ... [ ข่าวเด่น KM ] 21 ก.ย.2558 [10:42:21]
2940

# 222255272
โครงการ KM CMP 2558 ... [ ข่าวเด่น KM ] 21 ก.ย.2558 [10:26:12]
1709

# 222255271
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดการความรู้ ... [ ข่าวเด่น KM ] 21 ก.ย.2558 [10:25:01]
4120

# 254964
รายงานการจัดการความรู้ : การบริหารโครงการไม่ยากอย่างที่คิด ... [ ข่าวเด่น KM ] 8 ม.ค.2557 [14:52:26]
2333

จำนวนข่าว  ::  7   ข่าว หน้า :: [1]  

ลิงค์ [ข่าวทั้งหมด][กิจกรรม] [ ข่าวการศึกษา ] [ ข่าวประกาศจากวิทยาลัย ] [ข่าวประชาสัมพันธ์(จากภายนอก)] [ ข่าวสมัครงาน ] [ข่าวแจ้งเวียนสำหรับบุคลากร] [ Download แบบฟอร์ม]