ทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

ประกันคุณภาพการศึกษา


คณะกรรมการประกันคุณภาพศึกษา

     คณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา 2557

     คณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา 2556

คณะกรรมการจัดทำรายงานการประเมินตนเอง และจัดเก็บเอกสารหลักฐาน

     คณะกรรมการจัดทำรายงานการประเมินตนเอง และจัดเก็บเอกสารหลักฐาน 2557

     คณะกรรมการจัดทำรายงานการประเมินตนเอง และจัดเก็บเอกสารหลักฐาน 2556

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน

     คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน 2555