การบริจาคร่างกาย วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

ประกันคุณภาพการศึกษา


รายงานการประเมินตนเอง (SAR)

     รายงานการประเมินตนเอง (SAR) ประจำปี 2560

     รายงานการประเมินตนเอง ภายนอก รอบที่ 3 (SAR) สมศ. ปี พ.ศ. 2552-2554

     รายงานการประเมินตนเอง (SAR) ประจำปี 2559

     รายงานการประเมินตนเอง (SAR) ประจำปี 2558

 

     รายงานการประเมินตนเอง (SAR) ประจำปี 2557

 

     รายงานการประเมินตนเอง (SAR) ประจำปี 2556

 

     รายงานการประเมินตนเอง (SAR) ประจำปี 2555

 

     รายงานการประเมินตนเอง (SAR) ประจำปี 2554

 

     รายงานการประเมินตนเอง (SAR) ประจำปี 2553

 

     รายงานการประเมินตนเอง (SAR) ประจำปี 2552

 

     รายงานการประเมินตนเอง (SAR) ประจำปี 2551

 

     รายงานการประเมินตนเอง (SAR) ประจำปี 2550

 

     รายงานการประเมินตนเอง (SAR) ประจำปี 2549

 

     รายงานการประเมินตนเอง (SAR) ประจำปี 2548