การบริจาคร่างกาย วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

ประกันคุณภาพการศึกษา


ผลการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษา

     ผลการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาประจำปี 2560

     ผลการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาประจำปี 2559

     ผลการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาประจำปี 2558

     ผลการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาประจำปี 2557

     ผลการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาประจำปี 2556

     ผลการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาประจำปี 2555

     ผลการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาประจำปี 2554

     ผลการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาประจำปี 2553

     ผลการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาประจำปี 2552

     ผลการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาประจำปี 2551

     ผลการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาประจำปี 2550

     ผลการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาประจำปี 2549

     ผลการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาประจำปี 2548