การบริจาคร่างกาย วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

ประกันคุณภาพการศึกษา


ผลการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษา

     ผลการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาประจำปี 2555

     ผลการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาประจำปี 2554

     ผลการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาประจำปี 2553

     ผลการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาประจำปี 2552

     ผลการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาประจำปี 2551

     ผลการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาประจำปี 2550

     ผลการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาประจำปี 2549

     ผลการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาประจำปี 2548