ปรัชญา ปณิธาน วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมาย วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

 หลักสูตรที่เปิดสอน


     1. แพทยศาสตรบัณฑิต (พ.บ.)
 
     2. วิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.สาธารณสุขศาสตร์)
 
 
      << อ่านข่าวความเคลื่อนไหวเกี่ยวกับการศึกษา >>