ปรัชญา ปณิธาน วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมาย วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
| แพทยศาสตรบัณฑิต (พ.บ.) | วิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.สาธารณสุขศาสตร์) |

 แพทยศาสตรบัณฑิต (Doctor of Medicine )


ชื่อหลักสูตร    
  ภาษาไทย แพทยศาสตรบัณฑิต
  ภาษาอังกฤษ Doctor of Medicine
ชื่อปริญญา    
  ชื่อเต็มภาษาไทย แพทยศาสตรบัณฑิต
  ชื่อเต็มภาษาอังกฤษ Doctor of Medicine
  ชื่อย่อภาษาไทย พ.บ.
  ชื่อย่อภาษาอังกฤษ M.D.
     
การรับรองมาตรฐานหลักสูตร การรับรองมาตรฐานหลักสูตรจากสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา(สกอ.)
 
ปรัชญาและวัตถุประสงค์ของหลักสูตร
    1. ปรัชญาของหลักสูตร
       เพื่อผลิตบัณฑิตที่เพียบพร้อมด้วยความรู้ ทักษะ คุณธรรม และจริยธรรม ตามเกณฑ์มาตรฐานวิชาชีพที่แพทยสภากำหนด มีเจตคติที่หลอมรวมเป็นส่วนหนึ่งของสังคมเพื่อช่วยแก้ไขปัญหาทางการแพทย์และสาธารณสุข สร้างเสริมสุขภาพ ป้องกัน รักษาโรค ฟื้นฟูสมรรถภาพและคุณภาพชีวิตของสังคม ทั้งระดับบุคคล ครอบครัว ชุมชนและประเทศ
 
    2. วัตถุประสงค์ของหลักสูตร
       เมื่อสำเร็จการศึกษาแพทยศาสตรบัณฑิตในหลักสูตรนี้แล้ว บัณฑิตแพทย์ต้องมีความรู้ ความสามารถ ทักษะ คุณธรรม จริยธรรม ดังนี้
       1) มีความรู้พื้นฐานทางวิชาการและวิชาชีพอย่างน้อยตามมาตรฐานผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรมตามที่แพทยสภากำหนด
       2) มีพฤตินิสัย เจตคติ คุณธรรม จริยธรรมที่เหมาะสมต่อการประกอบวิชาชีพแพทย์ และการให้บริการสุขภาพแบบองค์รวมแก่ประชาชนทุกระดับ
       3) มีทักษะการให้บริการสุขภาพแบบองค์รวมอย่างมีคุณภาพ และประสิทธิภาพ ทั้งการตรวจวินิจฉัย การบำบัดรักษา การฟื้นฟูสมรรถภาพ การสร้างเสริมสุขภาพ การป้องกันการเจ็บป่วยทั้งทางร่างกาย จิตใจ สังคม ในระดับบุคคล ครอบครัว และชุมชน สามารถวางแผนสร้างเสริม สุขภาพ ป้องกันการเจ็บป่วยได้อย่างถูกต้องเหมาะสม รวมทั้งดูแลผู้ป่วยในระยะสุดท้าย
       4) มีความสามารถในการทำงานกับชุมชน ติดต่อสื่อสาร และสร้างสัมพันธภาพที่ดีกับผู้ร่วมงาน บุคคล และชุมชน มีความสามารถในการปรับตัวและแก้ไขปัญหาในทุกสถานการณ์
       5) มีความรู้ความเข้าใจและมีทักษะด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์พื้นฐาน ค้นคว้าหาความรู้เพิ่มเติมเพื่อนำไปประยุกต์ในการตรวจวินิจฉัย บำบัดรักษา ฟื้นฟูสมรรถภาพ ป้องกันโรค สร้างเสริมสุขภาพ และวางแผนดำเนินการแก้ไขปัญหาได้ครบวงจร สามารถใช้วิจารณญาณได้อย่าง ถูกต้อง เหมาะสมและทันกาล
       6) มีทักษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณ หรือคิดอย่างวิทยาศาสตร์ และมีความสามารถในการคิดเชิงระบบ
       7) มีทักษะการตรวจโดยใช้เครื่องมือพื้นฐาน การตรวจทางห้องปฏิบัติการ การทำหัตถการที่จำเป็น
       8) มีความรู้ความสามารถในการพัฒนาวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง พัฒนาตนเองในด้านการศึกษา รวมทั้งมีความสามารถทางเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อค้นคว้าหาข้อมูลจากแหล่งความรู้ต่าง ๆ
       9) สามารถประเมินความสามารถและขีดจำกัดของตนเองในการดูแล บำบัดรักษาผู้ป่วย และสามารถพัฒนาตนเองในด้านความรู้ ทักษะ และเจตคติ
       10) เข้าใจสังคมและวัฒนธรรมไทย ภูมิปัญญาท้องถิ่น ตลอดจนบทบาทของตนเองต่อสังคม สามารถปฏิบัติงานร่วมกับผู้อื่นได้ทั้งในชุมชนเมืองและชนบทอย่างมีความสุข
 
คุณลักษณะบัณฑิตแพทย์ที่พึงประสงค์
       บัณฑิตแพทย์ของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีเป็นแพทย์ที่ดี มีคุณธรรม จริยธรรม สามัคคี มีความรู้ความสามารถในการประกอบวิชาชีพ สามารถประเมินตนเองและพัฒนา ในด้านความรู้ ทักษะ เจตคติ และมีคุณสมบัติตามเกณฑ์มาตรฐานผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรมที่แพทยสภากำหนด มีความสามารถในการดำรงชีวิตในชุมชนและสังคมได้อย่างมีความสุข เป็นผู้มีสุขภาพดีทั้งร่างกายและจิตใจ มีความเป็นผู้นำและทักษะในการทำงานเป็นทีม เป็นผู้ใฝ่รู้และพัฒนาตนเองอยู่เสมอ มีจิตสำนึกในการให้บริการและคำนึงถึงผลประโยชน์ของผู้ป่วยเป็นหลัก มุ่งแก้ไขปัญหาด้านสุขภาพของชุมชน
 
กำหนดการเปิดสอน
       หลักสูตรนี้เริ่มเปิดสอนในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2547 เป็นต้นไป
 
คุณสมบัติของผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา
       เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า มีคุณสมบัติทั่วไปและมีคุณสมบัติเฉพาะตามระเบียบการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาสถาบันอุดมศึกษา ทบวงมหาวิทยาลัย และตามประกาศที่วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี และข้อบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วยการศึกษาขั้นปริญญาตรี พ.ศ. 2534
 
การคัดเลือกผู้เข้าศึกษา
       1) การสอบคัดเลือก โดยผ่านทบวงมหาวิทยาลัย ซึ่งจะเป็นไปตามระเบียบ การสอบคัดเลือกเพื่อเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา
       2) การคัดเลือกโดยวิธีอื่น ๆ ตามที่สภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานีกำหนด เมื่อผ่านขั้นตอนการคัดเลือกแล้วต้องผ่านการตรวจร่างกาย การทดสอบความถนัดทางแพทย์ และการสอบสัมภาษณ์ โดยคณะกรรมการการสอบสัมภาษณ์ของวิทยาลัย แพทยศาสตร์และการสาธารณสุข มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
 
ระบบการศึกษา และหลักสูตรการศึกษา
       ระบบการจัดการศึกษา การคิดหน่วยกิต จำนวนหน่วยกิต และระยะเวลาการศึกษาให้เป็นไปตามประกาศทบวงมหาวิทยาลัย เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2542 และข้อบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีว่าด้วยการศึกษาขั้นปริญญาตรี พ.ศ. 2534 และประกาศว่าด้วยการศึกษาสาขาแพทยศาสตร์ วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
 
ระยะเวลาในการศึกษา
       หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ใช้ระยะเวลาในการศึกษาตลอดหลักสูตร 6 ปี และอย่างมากไม่เกิน 12 ปี
 
การลงทะเบียนเรียน
       ให้เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วยการศึกษาระดับ ปริญญาตรี พ.ศ. 2534 และตามประกาศว่าด้วยการศึกษาสาขาแพทยศาสตร์ วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
 
การประเมินผลและการสำเร็จการศึกษา
       1) การประเมินผลและการสำเร็จการศึกษาให้เป็นไปตามประกาศทบวงมหาวิทยาลัย เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2542 และข้อบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ.2534 และประกาศว่าด้วยการศึกษาสาขาแพทยศาสตร์ วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
       2) กรณีที่นักศึกษาได้เข้าศึกษาในหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต แต่ไม่สามารถศึกษาจนสำเร็จการศึกษา นักศึกษาอาจขอรับปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาวิทยาศาสตร์การแพทย์ได้หากมีจำนวนหน่วยกิตสะสมที่ได้ศึกษาเพียงพอตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2542
 
ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร. 045-353925-27 โทรสาร. 045-353901