ปรัชญา ปณิธาน วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมาย วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
| แพทยศาสตรบัณฑิต (พ.บ.) | วิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.สาธารณสุขศาสตร์) |

 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ (Bachelor of Science Program in Public Health)


ชื่อหลักสูตร    
  ภาษาไทย หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์
  ภาษาอังกฤษ Bachelor of Science Program in Public Health
ชื่อปริญญา    
  ชื่อเต็มภาษาไทย วิทยาศาสตรบัณฑิต (สาธารณสุขศาสตร์)
  ชื่อย่อภาษาไทย วท.บ. (สาธารณสุขศาสตร์)
  ชื่อเต็มภาษาอังกฤษ Bachelor of Science (Public Health)
  ชื่อย่อภาษาอังกฤษ B.Sc. (Public Health)
     
การรับรองมาตรฐานหลักสูตร การรับรองมาตรฐานหลักสูตรจากสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา(สกอ.)
 
ปรัชญาและวัตถุประสงค์ของหลักสูตร
     1. ปรัชญาหลักสูตร
       มุ่งเน้นการผลิตนักวิชาการสาธารณสุข ที่สามารถแก้ไขปัญหาและให้บริการสาธารณสุขในชุมชน ด้านการสร้างเสริมสุขภาพ การดูแลรักษาเบื้องต้น การป้องกันโรค การฟื้นฟูสุขภาพ การบริหารจัดการด้านสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในท้องถิ่น ตลอดจนสามารถวิจัยงานจากปัญหาสุขภาพของชุมชน เป็นผู้ที่มีคุณธรรม จริยธรรมต่อวิชาชีพ มีจิตสำนึกที่ดีต่อขนบธรรมเนียม ประเพณี ศิลปวัฒนธรรมของท้องถิ่น
     2. วัตถุประสงค์ของหลักสูตร
       2.1 เพื่อสร้างบัณฑิตให้มีความรู้ ความเข้าใจทางด้านวิทยาศาสตร์พื้นฐาน ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี
       2.2 เพื่อสร้างบัณฑิตให้เป็นนักวิชาการสาธารณสุขที่สามารถให้บริการสาธารณสุขในชุมชน มีความรู้ความสามารถในการทำงานแบบผสมผสานและครบวงจร มีทักษะในกระบวนการแก้ปัญหาสาธารณสุขในเชิงรุก ตามสภาพปัญหาของแต่ละท้องถิ่น
       2.3 เพื่อให้สามารถใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์และองค์ความรู้ประยุกต์ในงานวิจัยด้านสาธารณสุขเพื่อแก้ปัญหาสุขภาพของท้องถิ่นได้อย่างมีประสิทธิภาพ
       2.4 เพื่อสร้างบัณฑิตให้มีความสามารถเชิงสากล คือ มีความสามารถทางด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี ภาษา คอมพิวเตอร์ การบริหารจัดการ สามารถเป็นผู้นำ และใฝ่การศึกษาตลอดชีวิต
       2.5 เพื่อสร้างบัณฑิตให้มีจริยธรรมและสำนึกในจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพ สามารถให้บริการประชาชน โดยคำนึงถึงสิทธิแห่งความเป็นมนุษย์อย่างเท่าเทียมกัน
       2.6 เพื่อสร้างบัณฑิตให้เป็นผู้มีจิตวิญญาณความเป็นมนุษย์ รู้จักการปรับตัวตามค่านิยม ประเพณี วัฒนธรรม เอกลักษณ์ต่างๆ ของชุมชนท้องถิ่น
 
คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์
       บัณฑิตสาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีเป็นผู้มีความรู้ ความสามารถ ด้านสาธารณสุขทั้งวิชาการและวิชาชีพ และความสามารถเชิงสากล บริหารจัดการด้านสาธารณสุขในชุมชนแบบครบวงจร มีความเป็นผู้นำและทักษะในการทำงานเป็นทีม ใฝ่รู้และพัฒนาตนเองอยู่เสมอ มีคุณธรรม จริยธรรม มีจิตสำนึกในการให้บริการและคำนึงถึงผลประโยชน์ของผู้มารับบริการเป็นหลัก รวมทั้งการเป็นผู้นำด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในท้องถิ่น เพื่อการมีสุขภาวะที่ดี
 
ปีการศึกษาที่ใช้หลักสูตร
       1. ปีการศึกษาที่ใช้หลักสูตรเดิม : ปีการศึกษา 2541
       2. ปีการศึกษาที่กำหนดใช้หลักสูตรปรับปรุงใหม่ : ปีการศึกษา 2549
 
คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา
       ผู้ที่จะเข้าศึกษาในหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ ต้องเป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วนตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2548 และตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วยการศึกษาขั้นปริญญาตรี พ.ศ. 2547 หมวดที่ 2 ข้อ 5 ดังนี้
       1.1 เป็นผู้สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่าทั้งนักเรียนไทยและต่างประเทศที่สามารถสื่อสารภาษาไทยได้ หรือผู้ที่สภามหาวิทยาลัยอนุมัติให้สมัครได้เป็นกรณีพิเศษ
       1.2 เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับอนุปริญญา หรือผู้ที่คณะกรรมการบริหารหลักสูตรอนุมัติให้สมัครได้เป็นกรณีพิเศษ
       1.3 ไม่เป็นคนวิกลจริต และเป็นผู้ไม่มีโรคติดต่อร้ายแรง โรคที่สังคมรังเกียจ และเป็นโรคที่จะเบียดเบียนหรือขัดขวางต่อการศึกษา
       1.4 ไม่เป็นผู้ที่มีความประพฤติเสื่อมเสียอย่างร้ายแรง ไม่อยู่ระหว่างต้องโทษในคดีอาญาตามคำพิพากษาของศาลถึงที่สุดให้รับโทษจำคุก เว้นแต่ความผิดที่ได้กระทำโดยประมาท หรือความผิดลหุโทษ
       1.5 ไม่เคยถูกคัดชื่อออกจากสถาบันการศึกษา เพราะมีกรณีทำความผิดทางวินัย
       1.6 มีคุณสมบัติอื่นครบถ้วนตามประกาศของมหาวิทยาลัย ว่าด้วยการรับเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัย
 
การคัดเลือกผู้เข้าศึกษา
       การคัดเลือกผู้เข้าศึกษาในหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วยการศึกษาขั้นปริญญาตรี พ.ศ. 2547 หมวดที่ 2 ข้อ 6 ดังนี้
       1. สอบคัดเลือก โดยวิธีที่มหาวิทยาลัยกำหนด ซึ่งจะเป็นไปตามระเบียบการสอบคัดเลือกเพื่อเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา
       2. วิธีอื่น ๆ ที่สภามหาวิทยาลัยเป็นผู้กำหนด
 
ระบบการศึกษาและหลักสูตรการศึกษา
       1. ระบบการศึกษา
       ระบบการศึกษาในหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ ใช้ระบบทวิภาค โดยหนึ่งภาคการศึกษาแบ่งเป็น 2 ภาคการศึกษาปกติ หนึ่งภาคการศึกษาปกติมีระยะเวลาการศึกษาไม่น้อยกว่า 15 สัปดาห์ จัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการบางรายวิชา จัดการศึกษาเป็นภาษาไทย
       2. การคิดหน่วยกิต
       2.1 รายวิชาภาคทฤษฎี ที่ใช้เวลาบรรยายหรืออภิปรายปัญหาไม่น้อยกว่า 15 ชั่วโมงต่อภาคการศึกษาปกติ หรือ 1 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ มีค่าเท่ากับ 1 หน่วยกิตระบบทวิภาค
       2.2 รายวิชาภาคปฏิบัติ ที่ใช้เวลาฝึกหรือทดลองไม่น้อยกว่า 30 ชั่วโมงต่อภาคการศึกษาปกติ หรือ 3 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ มีค่าเท่ากับ 1 หน่วยกิตระบบทวิภาค
       2.3 การฝึกงานหรือการฝึกภาคสนาม ที่ใช้เวลาฝึกไม่น้อยกว่า 45 ชั่วโมงต่อภาคการศึกษาปกติ หรือ 3 ชั่วโมงต่อสัปดาห์มีค่าเท่ากับ 1 หน่วยกิตระบบทวิภาค
       2.4 การทำโครงงานหรือกิจกรรมการเรียนอื่นใดตามที่ได้รับมอบหมาย ที่ใช้เวลาในการทำโครงงานหรือกิจกรรมนั้นๆ ไม่น้อยกว่า 45 ชั่วโมงต่อภาคการศึกษาปกติ มีค่าเท่ากับ 1 หน่วยกิตกับระบบทวิภาค
 
การลงทะเบียนเรียนและระยะเวลาการศึกษา
       1. การลงทะเบียน
       การลงทะเบียนเรียนของนักศึกษา ให้เป็นไปตามระเบียบข้อบังคับของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วยการศึกษาขั้นปริญญาตรี พ.ศ. 2547 หมวดที่ 5 ถึงหมวดที่ 7
       2. ระยะเวลาการศึกษา
       หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ เป็นหลักสูตรปกติเต็มเวลา ใช้เวลาในการศึกษาตลอดหลักสูตร 4 ปี และไม่เกิน 8 ปีการศึกษา มีจำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า 139 หน่วยกิต
 
การวัดผลและการสำเร็จการศึกษา
       การวัดผลและเกณฑ์การสำเร็จการศึกษาในหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ นักศึกษาจะต้องเรียนครบตามจำนวนหน่วยกิตที่หลักสูตรกำหนด และต้องได้แต้มคะแนนเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 2.00 จากระบบ 4 แต้มระดับคะแนนตามข้อบังคับว่าด้วยการศึกษาขั้นปริญญาตรี มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี พ.ศ. 2547 หมวดที่ 8 , 9, 10
 
 
ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร. 045-353925-27 โทรสาร. 045-353901