หน่วยงานภายในวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข

หน่วยงานภายใน


วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 85 ถนนสถลมาร์ค ตำบลเมืองศรีไค อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี 34190 โทร.045-353900 โทรสาร.045-353901


 สำนักงานคณบดี   กลุ่มสาขาวิชา  
  งานเลขานุการ   กลุ่มวิชาแพทยศาสตร์ ศูนย์พัฒนาเด็ก
  งานสารบรรณ  กลุ่มวิชาสาธารณสุขศาสตร์ ศูนย์บริการทางการแพทย์
  งานทรัพยากรมนุษย์    ศูนย์สุขภาพ
  งานการเงินและบัญชี  อื่นๆ ระบบขอนัดบริการให้คำปรึกษา
  งานพัสดุ  การจัดการความรู้ (KM)  
  งานแผนและงบประมาณ     
  งานประกันคุณภาพ     
  งานวิชาการ     
  งานวิจัยและบริการวิชาการ     
  งานกิจการนักศึกษา     
  งานเอกสารสนเทศ     
  งานเทคโนโลยีสารสนเทศ