search google ::
<< :: :: >>
 
 
ศูนย์สุขภาพชุมชน
งานวิชาการ
งานประกันคุณภาพการศึกษา
    ตรวจสอบภายใน
 

รายชื่อผู้มีสิทธิ์ถูกเสนอชื่อผู้แทนอาจารย์ ปี 2553
- [ ข่าวสำหรับบุคลากร ] ประกาศ หลักเกณฑ์ วิธีการประเมินการปฏิบัติงานของบุคลากรสายวิชาการและผู้บริหาร ... 11 ต.ค.2553 [11:40:43] ( 695 )
- [ ข่าวสำหรับบุคลากร ] ประกาศ หลักเกณฑ์ วิธีการประเมินการปฏิบัติงานของบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ ... 11 ต.ค.2553 [11:40:04] ( 654 )
- [ ข่าวสำหรับบุคลากร ] แก้ไขข้อคลาดเคลื่อนการกำหนดคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง และตราค่าจ้างขั้นต่ำ-ขั้นสูง ของลูกจ้างประจำ ... 10 ก.ย.2553 [14:41:24] ( 872 )
- [ ข่าวประชาสัมพันธ์ ] ตัวอย่างประกอบการจัดทำตัวชี้วัดรายบุคคล (สำนักงาน กพ.) ... 9 มิ.ย.2553 [11:27:36] ( 662 )
- [ ข่าวสำหรับบุคลากร ] ข้อบังคับเครื่องแบบพนักงานมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ... 7 มิ.ย.2553 [11:00:43] ( 596 )
- [ ข่าวสำหรับบุคลากร ] ประกาศมหาวิทยาลัย เรื่องเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของพนักงานมหาวิทยาลัยอุบลฯ พ.ศ.2553 ... 7 มิ.ย.2553 [09:06:07] ( 658 )
- [ ข่าวสำหรับบุคลากร ] การกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ ... 31 พ.ค.2553 [15:16:31] ( 612 )
- [ ข่าวประชาสัมพันธ์ ] หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการสอนและประเมินเอกสารประกอบการสอน หรือคำสอน หรือสื่อการสอน เพื่อประกอบการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2553 ... 15 ก.พ.2553 [11:28:08] ( 582 )
- [ ข่าวสำหรับบุคลากร ] ปฏิทินการประชุมคณะกรรมการพิจาณากำหนดตำแหน่งทางวิชาการ ปี 2553 ... 23 พ.ย.2552 [13:38:41] ( 632 )
- [ ข่าวประชาสัมพันธ์ ] แนวทางการเขียนคู่มือปฏิบัติงาน ... 1 ส.ค.2551 [17:02:18] ( 805 )
- [ ข่าวสมัครงาน ] ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือกและวัน เวลา สถานที่ ในการสอบคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา สังกัดวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ... 10 ก.พ.2549 [14:38:27] ( 995 )
- [ ข่าวสมัครงาน ] ประกาศรายชื่อผุ้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกและวัน เวลา สถานที่ ในการสอบคัดเลือกบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ สังกัดวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ... 10 ก.พ.2549 [14:36:23] ( 1069 )

- ขอรับการจัดสรรแฟลต ..[ วันที่ลงดาวน์โหลด ] ..10 ก.พ.2549 [14:27:59]
- ตรวจสอบหนี้สิน ..[ วันที่ลงดาวน์โหลด ] ..10 ก.พ.2549 [14:29:38]
- แบบคำขอมีบัตรข้าราชการพนักงาน ..[ วันที่ลงดาวน์โหลด ] ..10 ก.พ.2549 [14:30:22]
- แบบคำขอมีบัตรลูกจ้าง ..[ วันที่ลงดาวน์โหลด ] ..10 ก.พ.2549 [14:30:50]
- แบบใบขอยกเลิกวันลา ..[ วันที่ลงดาวน์โหลด ] ..10 ก.พ.2549 [14:31:15]
- แบบใบลาป่วย ลาคลอด ลากิจ ..[ วันที่ลงดาวน์โหลด ] ..10 ก.พ.2549 [14:31:46]
- แบบใบลาพักผ่อน ..[ วันที่ลงดาวน์โหลด ] ..10 ก.พ.2549 [14:32:08]
- ฟอร์มรายงานผลการประชุม ..[ วันที่ลงดาวน์โหลด ] ..10 ก.พ.2549 [14:32:59]
- แบบแจ้งการลงเวลาปฏิบัติงาน ..[ วันที่ลงดาวน์โหลด ] ..22 ก.พ.2549 [16:03:07]
- แบบขอจ้าง ..[ วันที่ลงดาวน์โหลด ] ..14 ก.พ.2550 [12:42:33]
- แบบฟอร์มกรอกภาระ (บุคลากร) ..[ วันที่ลงดาวน์โหลด ] ..2 พ.ค.2550 [09:38:11]
- แบบฟอร์มกรอกภาระงาน (หัวหน้างาน) ..[ วันที่ลงดาวน์โหลด ] ..2 พ.ค.2550 [09:43:34]
- แบบฟอร์มแผนการปฏิบัติงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2550 ( 1 ต.ค. 2550 – 30 ก.ย. 2551) ..[ วันที่ลงดาวน์โหลด ] ..21 ส.ค.2550 [14:45:14]
- แบบฟอร์มขอหนังสือรับรอง ..[ วันที่ลงดาวน์โหลด ] ..28 ก.ค.2553 [10:41:23]
- แบบกรอกภาระงานอาจารย์ ..[ วันที่ลงดาวน์โหลด ] ..2 ต.ค.2550 [11:32:23]
- เกณฑ์การประเมิน สายวิชาการ ..[ วันที่ลงดาวน์โหลด ] ..2 ต.ค.2550 [11:32:53]
- แบบฟอร์มขออนุมัติเดินทางไปเพิ่มพูนความรู้ ..[ วันที่ลงดาวน์โหลด ] ..8 ต.ค.2550 [13:40:46]
- ข้อกำหนดการปฏิบัติงานของพนักงานสายวิชาการ ..[ วันที่ลงดาวน์โหลด ] ..21 ก.ค.2551 [11:46:57]
- แบบคำรับรองการปฏิบัติงานรายบุคคล (TOR สายวิชาการ) ปม.1 ..[ วันที่ลงดาวน์โหลด ] ..7 ต.ค.2553 [09:29:14]
- แบบฟอร์มขอมีบัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ (บ.จ.1) ..[ วันที่ลงดาวน์โหลด ] ..7 ต.ค.2553 [09:52:15]
- แบบคำขอมีบัตรประจำตัวลูกจ้างชั่วคราวมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ..[ วันที่ลงดาวน์โหลด ] ..7 ต.ค.2553 [09:54:00]
- แบบฟอร์มขออนุมัติเดินทางไปราชการ (บค.1) ..[ วันที่ลงดาวน์โหลด ] ..11 พ.ค.2555 [09:55:42]
- แบบฟอร์มรายงานผลการไปเพิ่มพูนความรู้ฯ (บค.1.1) ..[ วันที่ลงดาวน์โหลด ] ..11 พ.ค.2555 [09:56:45]
- แบบฟอร์มวาระ ..[ วันที่ลงดาวน์โหลด ] ..8 ต.ค.2555 [09:39:47]
- แบบเสนอวาระ ..[ วันที่ลงดาวน์โหลด ] ..8 ต.ค.2555 [09:40:01]
- แบบฟอร์มการให้คำปรึกษาแก่บุคลากร ..[ วันที่ลงดาวน์โหลด ] ..13 ธ.ค.2555 [12:27:49]
- โปรแกรมการคำนวณภาระงานสายสนับสนุน ..[ วันที่ลงดาวน์โหลด ] ..13 ธ.ค.2555 [12:33:14]

 
แบบสำรวจความคิดเห็น
การให้บริการ
ดีมาก
ดี
พอใช้
ต้องปรับปรุง
[ โหวต ] [ ดูผลโหวต ]
 
ขอรับการจัดสรรแฟลต
ขอหนังสือรับรอง
ตรวจสอบหนี้สิน
แบบคำขอมีบัตรข้าราชการพนักงาน
แบบคำขอมีบัตรลูกจ้างชั่วคราว
แบบใบขอยกเลิกวันลา
แบบใบลาป่วย ลาคลอด ลากิจ
แบบใบลาพักผ่อน
ฟอร์มรายงานผลการประชุม
แบบประเมินผลการปฏิบัติงาน
เข้าสู่ระบบ
username :
pasword :
 
เริ่มใช้วันที่ : 10/02/2549
 
 
-

ฝ่ายทรัพยากรมนุษย์ วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี