เชิญจัดทำข้อเสนอโครงการเพื่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณแผ่นดิน งบรายจ่ายอื่น ประจำปี 2561 .... [ 2 ต.ค.2560 ] ( 308 )
ขอเชิญส่งโครงการบริการวิชาการแก่สังคม ปี 2562 .... [ 2 ต.ค.2560 ] ( 312 )
Postdoctoral research fellowships 2014, National Institute of Development Administration (NIDA), THAILAND .... [ 29 พ.ค.2557 ] ( 3546 )
เชิญร่วมอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพด้านการท่องเที่ยว ประจำปี 2557 .... [ 29 พ.ค.2557 ] ( 599 )
การอบรมเชิงปฏิบัติการ "การใช้ระบบบริหารงานวิจัยแห่งชาติ (ระบบ NRPM) ประจำปี 2557 ช่วงที่ 2 (พ.ค.-ก.ย.2557) .... [ 29 พ.ค.2557 ] ( 479 )
|| จำนวนข่าวทั้งหมด 5 ข่าว] || more >>

 

 

|| จำนวนข่าวทั้งหมด 5 ข่าว] || more >>

 

 

งานส่งเสริมการวิจัย งานบริการวิชาการแก่สังคม งานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
>>ยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ ตัวชี้วัดด้านวิจัย >>ยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ ตัวชี้วัดด้านบริการวิชาการแก่สังคม >>ยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ ตัวชี้วัดด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
>>จรรยาบรรณนักวิจัย >>แผนประจำปีบริการวิชาการแก่สังคม >>แผนประจำปีทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
>>จรรยาบรรณวิชาชีพวิจัยและแนวปฏิบัติ >>คู่มือการส่งข้อเสนอโครงการบริการวิชาการ >>คู่มือการส่งข้อเสนอโครงการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
>>จริยธรรมการวิจัยในมนุษย์    
>>จริยธรรมการวิจัยการใช้สัตว์เพื่องานวิทยาศาสตร์    
>>ความปลอดภัยทางชีวภาพ    
     
สนับสนุนนักวิจัย ฐานข้อมูลงานวิจัย แหล่งทุนวิจัย
>>ประกาศ/ ระเบียบ/ คำสั่งวิจัย >>ฐานข้อมูลบริหารจัดการงานวิจัยแห่งชาติ (NRMS) >>ทุนวิจัยเงินรายได้วิทยาลัยฯ
>>แบบฟอร์มวิจัย >>ฐานข้อมูลโครงการวิจัยมหาวิทยาลัย >>ทุนวิจัยงบประมาณแผ่นดิน
>>สิทธิบัตร/ อนุสิทธิบัตร/ ลิขสิทธิ์ >>ฐานข้อมูลโครงการวิจัยวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข >>ทุนวิจัยเงินรายได้มหาวิทยาลัย
>>จุลสาร / จดหมายข่าววิจัย >>ฐานข้อมูลบริหารจัดการโครงการบริการวิชาการ >>ทุนวิจัยสถาบัน
>>รางวัลนักวิจัย >>ฐานข้อมูลบริหารจัดการโครงการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรร >>ทุนสนับสนุนค่าตอบแทนตีพิมพ์บทความวิจัย
    >>ทุนค่าธรรมเนียมตีพิมพ์ในวารสาร
    >>ทุนสนับสนุนการนำเสนอผลงานวิจัยในงานประชุมวิชาการ