ปรัชญา  วิสัยทัศน์ เป้าหมาย พันธกิจ วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
| ปรัชญา วิสัยทัศน์ เป้าหมาย พันธกิจ | ประวัติความเป็นมา | โครงสร้างการบริหาร | กรรมการบริหารวิทยาลัย |

ปรัชญา วิสัยทัศน์ เป้าหมาย พันธกิจ


 ปรัชญา

       สร้างสติและปัญญาแก่สังคม บนพื้นฐานความพอเพียง

 

 วิสัยทัศน์

        เป็นวิทยาลัยชั้นนำ 1 ใน 3 แห่งการเรียนรู้ด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข

 

 อัตลักษณ์

        สร้างสรรค์ สามัคคี สำนึกดีต่อสังคม

 คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์

        C : Community ( สามัคคี, สำนึกดีต่อสังคมและชุมชน)
        M : Moral ( สำนึกดีต่อสังคม )
        P : Professional ( สร้างสรรค์ แบบมืออาชีพ )

 เอกลักษณ์

        ภูมิปัญญาด้านสุขภาพแห่งภูมิภาคลุ่มน้ำโขง

 
 เป้าหมาย (Goal)

        1. เป็นแหล่งเรียนรู้สำหรับนักศึกษาในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
        2. ผลิตบุคลากรทางการแพทย์และการสาธารณสุขที่มีความรู้ความสามารถในการช่วยเหลือชุมชน และประชาชนในพื้นที่ในด้านการดูแล ส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรค
        3. สนองนโยบายของรัฐบาลในการแก้ปัญหาการขาดแคลนแพทย์และการกระจายแพทย์ในพื้นที่ชนบทห่างไกล
        4. พัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในภูมิภาคตะวันออกเฉียงเหนือให้ดีขึ้น

 
 พันธกิจ (Mission)
        1. สร้างบัณฑิตด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพที่มีคุณภาพ มาตรฐาน มุ่งสู่ความเป็นเลิศทางวิชาการและวิชาชีพ
        2. สร้างองค์ความรู้และนวัตกรรมที่นำไปประยุกต์ใช้ในภูมิภาคลุ่มน้ำโขงเพื่อพัฒนาสังคมอย่างยั่งยืน
        3. บริการวิชาการ สร้างเสริมสุขภาวะอย่างมีส่วนร่วมเพื่อสร้างการยอมรับในภูมิภาคลุ่มน้ำโขง
        4. ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น และสร้างความเข้าใจในวัฒนธรรมที่หลากหลายของภูมิภาคลุ่มน้ำโขง
        5. การบริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพ โดยยึดหลักธรรมาภิบาล