ประวัติความเป็นมา วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
| ปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ | ประวัติความเป็นมา | โครงสร้างการบริหาร | กรรมการบริหารวิทยาลัย |

ประวัติความเป็นมา


วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข จัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 17 ธันวาคม พ.ศ.2545 ตามระเบียบมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีว่าด้วยโครงการจัดตั้งวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี พ.ศ. 2545 โดยมีฐานะเป็นองค์กรในกำกับของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี มีการบริหารจัดการเพื่อเตรียมความพร้อมออกนอกระบบราชการ ในปี 2544 – 2545 นพ.ไพจิตร ปวะบุตร อดีตปลัดกระทรวงสาธารณสุขในปี 2544-2545 จัดให้มีการประชุมร่วมกันระหว่าง โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ อุบลราชธานี คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่นและ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เพื่อปรึกษาหารือร่วมกันในการผลิตแพทย์เพิ่ม ในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ต่อมาในปี 2546 ในการประชุมสภามหาวิทยาลัย ที่ 7/2546 มีมติแต่งตั้ง ศ.นพ.ประสิทธิ์ เพ็งสา เป็นคณบดีผู้ก่อตั้งโครงการจัดตั้งวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข และได้นำเสนอหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต(หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2547) ต่อการประชุมสภามหาวิทยาลัย เมื่อวันที่ 8 พฤศจิกายน พ.ศ.2546 และผ่านการรับรองจากแพทยสภา ในหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต เมื่อวันที่ 26 กรกฎาคม พ.ศ.2549 วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข ได้เปิดรับนักศึกษาแพทย์ รุ่นที่ 1 ในปีการศึกษา 2549 จำนวน 50 คน รุ่นที่ 2 ในปีการศึกษา 2550 จำนวน 16 คน รุ่นที่ 3 ในปีการศึกษา 2551 จำนวน 16 คน ปัจจุบันมีนักศึกษาแพทย์ รวมทั้งสิ้น 82 คน ในปี 2548 ที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 5 /2548 ได้อนุมัติหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (สาธารณสุขศาสตร์) เมื่อวันที่ 19 พฤศจิกายน พ.ศ.2548 และได้เปิดรับนักศึกษาสาธารณสุขศาสตร์ รุ่นที่ 1 ในปีการศึกษา 2549 จำนวน 49 คน รุ่นที่ 2 ในปีการศึกษา 2550 จำนวน 96 คน รุ่นที่ 3 จำนวน 109 คน ปัจจุบันมีนักศึกษาสาธารณสุขศาสตร์ รวมทั้งสิ้น 254 คน ปี 2550 ที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 1/2550 ได้อนุมัติหลักสูตรสาธารณสุขศาสตร์(ต่อเนื่อง) เมื่อวันที่ 17 มีนาคม พ.ศ.2550 และได้เปิดรับนักศึกษาหลักสูตรสาธารณสุขศาสตร์(ต่อเนื่อง) รุ่นที่ 1 ในปีการศึกษา 2550 จำนวน 36 คน รุ่นที่ 2 ในปีการศึกษา 2551 จำนวน 34 คน ปัจจุบันมีนักศึกษาสาธารณสุขศาสตร์ (ต่อเนื่อง) รวมทั้งสิ้น 70 คน ใน ปี 2551 วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข มีจำนวนนักศึกษาทั้งสิ้น จำนวน 406 คน มีบุคลากร ทั้งสิ้น จำนวน 88 คน แบ่งเป็นสายวิชาการ จำนวน 25 คน สายสนับสนุน จำนวน 44 คน ศูนย์สุขภาพ จำนวน 6 คน ศูนย์พัฒนาเด็ก จำนวน 11 คน และที่ปรึกษา จำนวน 2 คน วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข มีการแบ่งส่วนราชการออกเป็น สำนักงานคณบดี สาขาวิชาแพทยศาสตร์ และสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ และในปี 2547 มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ได้ประกาศให้ศูนย์สุขภาพชุมชน และศูนย์พัฒนาเด็ก อยู่ในการกำกับดูแลของ วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข