บทความที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่

บทความ
ข้อความวิจัย :
การสริมสร้างศักยภาพอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.)
ชื่อผู้เขียน :
มินตรา สาระรักษ์
ชื่อวารสารตีพิมพ์ :
วารสารวิชาการ มอบ. ปีที่ 12 ฉบับที่ 2 พฤษภาคม-สิงหาคม 2553
หมายเหตุ :
ปีที่ 12 ฉบับที่ 2 พฤษภาคม-สิงหาคม 2553
วันที่ลง : 10 พ.ค.2554 [18:24:06]