บทความที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่

บทความ
ข้อความวิจัย :
ผลของการจัดกิจกรรมการสร้างเสริมสุขภาพในการป้องกันและลดปัจจัยเสี่ยงต่อการเกิดโรคเบาหวานชนิดที่ 2 ของแกนนำประชาชน เขตลุ่มน้ำห้วยข้าวสาร จังหวัดอุบลราชธานี
ชื่อผู้เขียน :
มินตรา สาระรักษ์, เมรีรัตน์ มั่นวงศ์ และธันยาการย์ ศรีวรมาศ
ชื่อวารสารตีพิมพ์ :
วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ปีที่ 12 ฉบับที่ 3 กันยายน-ธันวาคม 2553
หมายเหตุ :
วันที่ลง : 10 พ.ค.2554 [18:23:22]