บทความที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่

บทความ
ข้อความวิจัย :
ความชุกของโรคเหา แผลพุพอง ฟันผุ และหนอนพยาธิของนักเรียนชั้นประถมศึกษาและมัธยมศึกษาตอนต้นในเขตพื้นที่รอบมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
ชื่อผู้เขียน :
ป่วน สุทธิพินิจธรรม, ธารินี ไชยวงศ์ ชุติกาญจน์ พิลาศรี, เอกพจน์ ทองมี, ปิยะรัตน์ ธัญนิพัทธ์ และ จิรพรรณ พิพัธนัมพร
ชื่อวารสารตีพิมพ์ :
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
หมายเหตุ :
การประชุมวิชาการ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีประจำปี 2553 "งานวิจัยเพื่อสร้างสรรค์นวัตกรรมตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง" วันที่ 9-10 ส.ค. 53 หน้า 200-207
วันที่ลง : 10 พ.ค.2554 [18:22:59]