บทความที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่

บทความ
ข้อความวิจัย :
การรับรู้ และพฤติกรรมเสี่ยงต่อโรคหนอนพยาธิใบไม้ตับของประชาชน จังหวัดอุบลราชธานี
ชื่อผู้เขียน :
วัชรพงษ์ แสงนิล, ณัฏฐวุฒิ แก้วพิทูลย์, จารุวรรณ์ วงบุตดี, และจารุวรรณ ศิริเทพทวี
ชื่อวารสารตีพิมพ์ :
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
หมายเหตุ :
การประชุมวิชาการ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีประจำปี 2553 "งานวิจัยเพื่อสร้างสรรค์นวัตกรรมตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง" วันที่ 9-10 ส.ค. 53 หน้า 193-199
วันที่ลง : 10 พ.ค.2554 [18:22:42]