บทความที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่

บทความ
ข้อความวิจัย :
การศึกษาฤทธิ์ไฟโตเอสโตรเจนจากส่วนสกัดน้ำเต้าหลวงในหนูถีบจักร
ชื่อผู้เขียน :
จารุวรรณ์ วงบุตดี, สภารัตน์ คำแดง, สุรชัย จูมพระบุตร และลักษณา เจริญใจ
ชื่อวารสารตีพิมพ์ :
ธรรมศาสตร์เวชสาร
หมายเหตุ :
การประชุมวิชาการ ครบรอบ 20 ปี คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ วันที่ 14-16 กรกฎาคม 2553 หน้า 133-138
วันที่ลง : 10 พ.ค.2554 [18:22:23]