บทความที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่

บทความ
ข้อความวิจัย :
Forensically important flesh fly species in Thailand: morphology and developmental rate
ชื่อผู้เขียน :
Kom Sukontason, Nophawan Bunchu, Tarinee Chaiwong, et,al.
ชื่อวารสารตีพิมพ์ :
Parasitology Research Vol 106, N0. 5, April 2010
หมายเหตุ :
วันที่ลง : 10 พ.ค.2554 [18:22:01]