บทความที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่

บทความ
ข้อความวิจัย :
Geo-database use to promote dengue infection prevention and control
ชื่อผู้เขียน :
Jaruwan Wongbutdee, Anun Chaikoolvatana, Wacharapong Saengnill, Nantaya Krasuaythong and Surajit Phuphak
ชื่อวารสารตีพิมพ์ :
Southeast asian journal tropical medicine and public health Vol 41, N0. 4 July 2010
หมายเหตุ :
วันที่ลง : 10 พ.ค.2554 [18:21:47]