บทความที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่

บทความ
ข้อความวิจัย :
ความชุกของเมตาเซอร์คาเรียในปลาตะเพียนขาว ปลากระสูบ ปลากระมัง และปลาสร้อยขาว ในแม่น้ำชีเขตอำเภอมหาชนะชัย จังหวัดยโสธร
ชื่อผู้เขียน :
สมหมาย ขาวผิว, คมกริช พิมพ์ภักดี, ธารินี ไชยวงศ์, จุฑารัตน์ จิตติมณี
ชื่อวารสารตีพิมพ์ :
สัตวแพทย์มหานครสาร ปีที่ 5 ฉบับที่ 2 กรกฏาคม-ธันวาคม 2553
หมายเหตุ :
วันที่ลง : 10 พ.ค.2554 [18:21:30]