บทความที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่

บทความ
ข้อความวิจัย :
กระบวนการสร้างพลังในการดำเนินงาน ป้องกันอุบัติเหตุจาราจรใน มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
ชื่อผู้เขียน :
สรญา แก้วพิทูลย์, ณัฎฐวุฒิ แก้วพิทูลย์
ชื่อวารสารตีพิมพ์ :
วารสารวิชาการ ม.  อุบล
หมายเหตุ :
ปีที่ 11 ฉบับที่ 3 กันยายน-ธันวาคม 52
วันที่ลง : 10 พ.ค.2554 [18:21:14]