บทความที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่

บทความ
ข้อความวิจัย :
โรคมาลาเรียจังหวัดอุบลราชธานี ระหว่างปี 2546-2550
ชื่อผู้เขียน :
ณัฎฐวุฒิ แก้วพิทูลย์, สรญา แก้วพิทูลย์
ชื่อวารสารตีพิมพ์ :
วารสารวิชาการ ม.  อุบล ปีที่ 11 ฉบับที่ 3 กันยายน-ธันวาคม 52
หมายเหตุ :
วันที่ลง : 10 พ.ค.2554 [18:20:55]