บทความที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่

บทความ
ข้อความวิจัย :
กินอย่างไร...ให้ลดความเสี่ยงต่อโรค
ชื่อผู้เขียน :
มินตรา สาระรักษ์
ชื่อวารสารตีพิมพ์ :
วารสารวิชาการ ม.  อุบล ปีที่ 11 ฉบับที่ 1 มกราคม-เมษายน 52
หมายเหตุ :
วันที่ลง : 10 พ.ค.2554 [18:20:41]