บทความที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่

บทความ
ข้อความวิจัย :
ภาวะสุขภาพของประชาชนในลุ่มน้ำห้วยข้าวสาร
ชื่อผู้เขียน :
มินตรา สาระรักษ์
ชื่อวารสารตีพิมพ์ :
วารสารวิชาการ ม.  อุบล ปีที่ 11 ฉบับที่ 2 พฤษภาคม- สิงหาคม 52
หมายเหตุ :
วันที่ลง : 10 พ.ค.2554 [18:20:17]