บทความที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่
บทความ

ลำดับที่
ชื่อบทความวิจัย
ชื่อผู้เขียน
รายละเอียด
1
การสริมสร้างศักยภาพอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.)
มินตรา สาระรักษ์
2
ผลของการจัดกิจกรรมการสร้างเสริมสุขภาพในการป้องกันและลดปัจจัยเสี่ยงต่อการเกิดโรคเบาหวานชนิดที่ 2 ของแกนนำประชาชน เขตลุ่มน้ำห้วยข้าวสาร จังหวัดอุบลราชธานี
มินตรา สาระรักษ์, เมรีรัตน์ มั่นวงศ์ และธันยาการย์ ศรีวรมาศ
3
ความชุกของโรคเหา แผลพุพอง ฟันผุ และหนอนพยาธิของนักเรียนชั้นประถมศึกษาและมัธยมศึกษาตอนต้นในเขตพื้นที่รอบมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
ป่วน สุทธิพินิจธรรม, ธารินี ไชยวงศ์ ชุติกาญจน์ พิลาศรี, เอกพจน์ ทองมี, ปิยะรัตน์ ธัญนิพัทธ์ และ จิรพรรณ พิพัธนัมพร
4
การรับรู้ และพฤติกรรมเสี่ยงต่อโรคหนอนพยาธิใบไม้ตับของประชาชน จังหวัดอุบลราชธานี
วัชรพงษ์ แสงนิล, ณัฏฐวุฒิ แก้วพิทูลย์, จารุวรรณ์ วงบุตดี, และจารุวรรณ ศิริเทพทวี
5
การศึกษาฤทธิ์ไฟโตเอสโตรเจนจากส่วนสกัดน้ำเต้าหลวงในหนูถีบจักร
จารุวรรณ์ วงบุตดี, สภารัตน์ คำแดง, สุรชัย จูมพระบุตร และลักษณา เจริญใจ
6
Forensically important flesh fly species in Thailand: morphology and developmental rate
Kom Sukontason, Nophawan Bunchu, Tarinee Chaiwong, et,al.
7
Geo-database use to promote dengue infection prevention and control
Jaruwan Wongbutdee, Anun Chaikoolvatana, Wacharapong Saengnill, Nantaya Krasuaythong and Surajit Phuphak
8
ความชุกของเมตาเซอร์คาเรียในปลาตะเพียนขาว ปลากระสูบ ปลากระมัง และปลาสร้อยขาว ในแม่น้ำชีเขตอำเภอมหาชนะชัย จังหวัดยโสธร
สมหมาย ขาวผิว, คมกริช พิมพ์ภักดี, ธารินี ไชยวงศ์, จุฑารัตน์ จิตติมณี
9
กระบวนการสร้างพลังในการดำเนินงาน ป้องกันอุบัติเหตุจาราจรใน มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
สรญา แก้วพิทูลย์, ณัฎฐวุฒิ แก้วพิทูลย์
10
โรคมาลาเรียจังหวัดอุบลราชธานี ระหว่างปี 2546-2550
ณัฎฐวุฒิ แก้วพิทูลย์, สรญา แก้วพิทูลย์
11
กินอย่างไร...ให้ลดความเสี่ยงต่อโรค
มินตรา สาระรักษ์
12
ภาวะสุขภาพของประชาชนในลุ่มน้ำห้วยข้าวสาร
มินตรา สาระรักษ์