ฐานข้อมูลงานวิจัย

ลำดับที่
ชื่อโครงการ
ระยะเวลา
ความคืบหน้า
ปรับปรุงรายการ
1
การวิเคราะห์พื้นที่เสี่ยวต่อดรคไข้เลือดออก ในพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานี
1
ระยะดำเนินโครงการ
2
การหาแหล่งกำเนิดโรคเลปโตสไปโรซีส ในพื้นที่จังหวัดศรีสะเกษ
1
ระยะดำเนินโครงการ
3
การศึกษาระบาดวิทยาของโรคนิ่วในระบบทางเดินปัสสาวะในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
1
ระยะดำเนินโครงการ
4
พฤติกรรมการบริโภคในผู้ป่วยมะเร็งท่อน้ำดีในเขตอีสานตอนล่าง
1
ระยะดำเนินโครงการ
5
อบัติการณ์ผู้ป่วยมะเร็งท่อน้ำดีในเขตอีสานตอนล่าง
1
ระยะดำเนินโครงการ
6
พยาธิการยวิภาคมะเร็งท่อน้ำดีในผู้ป่วยมะเร็งท่อน้ำดี เขตอีสานตอนล่าง
1
ระยะดำเนินโครงการ
7
การศึกษาความชุกและความหนาแน่นของพยาธิเข็มหมุดในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จังหวัดอุบลราชธานี
1
ระยะดำเนินโครงการ
8
การหาแหล่งกำเนิดโรคเลปโตสไปโรซีส ในพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานี
1
ระยะดำเนินโครงการ
9
การศึกษาฤทธิ์ในการต้านการอักเสบของยางโมก(Wrightia pubescens R. Br.) และ โมกบ้าน (Wrightia religiosa Benth.) ใน RAW 264.7 mouse macrophages
1
ระยะดำเนินโครงการ
10
พัฒนาลุ่มน้ำห้วยข้าวสาร เพื่อแก้ปัญหาความยากจน ประเด็น สุขภาพ
1
ระยะดำเนินโครงการ
11
ประสิทธิผลของโปรแกรมสุขศึกษาในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพที่เสี่ยงต่อโรคอุจจาระร่วง ในเขตอีสานตอนใต้
1
ระยะดำเนินโครงการ
12
ปัจจัยวิถีชีวิต ต่อพฤติกรรมเสี่ยงทางเพศของนักศึกษาระดับอุดมศึกษา จ.อุบลฯ
1
ระยะดำเนินโครงการ

หมายเหตุ : ระดับความคืบหน้าของโครงการ มี 4 ระดับ ดังนี้

  1. ระยะเขียนโครงการ
  2. ระยะเสนอโครงการต่อแหล่งทุน
  3. ระยะดำเนินโครงการ
  4. เสร็จสิ้นโครงการ