รายละเอียดข่าว
หัวข้อข่าว :
เชิญจัดทำข้อเสนอโครงการเพื่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณแผ่นดิน งบรายจ่ายอื่น ประจำปี 2561 
ประเภทข่าว :
ข่าวทั่วไป
รายละเอียดข่าว :
สำนักงานส่งเสริมบริหารงานวิจัย ฯ จึงขอประชาสัมพันธ์เชิญชวนบุคลากรที่สนใจ จัดทำข้อเสนอโครงการฯ เบื้องต้น ดังรายละเอียดแนวทางการจัดทำข้อเสนอโครงการตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้ ทั้งนี้ ผู้สนใจสามารถจัดทำและนำส่งข้อเสนอโครงการที่สำนักงานส่งเสริมบริหารงานวิจัยฯ ภายในวันที่ 27 กันยายน 2560
จาก :
งานวิจัย
ผู้ลงประกาศ :