รายละเอียดข่าว
หัวข้อข่าว :
ขอเชิญส่งโครงการบริการวิชาการแก่สังคม ปี 2562 
ประเภทข่าว :
ข่าวทั่วไป
รายละเอียดข่าว :
ขอเชิญส่งโครงการบริการวิชาการแก่สังคม ปี 2562 สำนักงานส่งเสริมบริหารงานวิจัยฯ ประชาสัมพันธ์เชิญชวนผู้สนใจ จัดทำข้อเสนอโครงการเพื่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากงบประมาณแผ่นดิน งบรายจ่ีายอื่น ประจำปี 2562 โดยรายละเอียดประกอบการจัดทำตามเอกสารแนบ ทั้งนี้ ผู้สนใจ สามารถบันทึกข้อเสนอโครงการผ่านระบบบริหารโครงการบริการวิชาการที่ http://www.ubuniserv.ubu.ac.th/ASLOGIN.php ภายในวันที่ 15 กันยายน 2560 http://www.ubu.ac.th/~sme/
จาก :
งานวิจัย
ผู้ลงประกาศ :