รายละเอียดข่าว
หัวข้อข่าว :
เวทีจัดทำเครื่องมือเก็บข้อมูล โครงการวิจัย การบริหารจัดการปัญหาน้ำท่วมของเทศบาลเมืองวารินชำราบโดยชุมชนเป็นศูนย์กลาง กรณี ชุมชน 14 ชุมชน ในเขตเทศบาลเมืองวารินชำราบ ที่ได้รับผลกระทบจากปัญหาน้ำท่วม 
ประเภทข่าว :
ข่าวภายในคณะ
รายละเอียดข่าว :
เวทีจัดทำเครื่องมือเก็บข้อมูล โครงการวิจัย การบริหารจัดการปัญหาน้ำท่วมของเทศบาลเมืองวารินชำราบโดยชุมชนเป็นศูนย์กลาง กรณี ชุมชน 14 ชุมชน ในเขตเทศบาลเมืองวารินชำราบ ที่ได้รับผลกระทบจากปัญหาน้ำท่วม วันที่ 15 พฤษภาคม 2555 เวลา 09.30 น. ณ ชั้น 3 ตึกป้องกันภัย เทศบาลวารินชำราบ ทีมวิจัยโครงการ "การบริหารจัดการปัญหาน้ำท่วมฯ" นำทีมโดย อาจารย์เอกราช บุญเริง หัวหน้าโครงการและทีมงาน คือ อาจารย์ขวัญณภิส รัชตะวรรณ อาจารย์ศิริพร ยศมูล และอาจารย์กิ่งกาญจน์ สำนวนเย็น คณะรัฐศาสตร์ ร่วมกับชุดนักวิชาการของ สกว.ฝ่ายวิจัยเพื่อท้องถิ่น นำทีมโดย อ.กาญจนา ทองทั่ว และอ.วศิน โกมุท รวมทั้งโครงการจัดตั้งกองส่งเสริมการวิจัยฯ ไปเปิดเวทีเพื่อจัดทำเครื่องมือในการเก็บข้อมูลร่วมกับตัวแทนชุมชน 14 ชุมชนในเขตเทศบาลเมืองวารินชำราบ ซึ่งได้รับการอำนวยการจาก นายคำพอง เทพาคำ ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม ก่อนเริ่มการระดมความคิดเห็นในการจัดทำเครื่องมือจัดเก็บข้อมูล หัวหน้าโครงการได้กล่าวถึงที่มาของโครงการ วัตถุประสงค์ และแผนการดำเนินงานให้ทีมวิจัยชุมชนได้รับทราบร่วมกันอีกครั้ง จากนั้นทำการแบ่งกลุ่มเพื่อระดมความคิดเห็น ซึ่งทีมวิจัยชุมชนเสนอแบ่งเป็น 2 กลุ่ม โดยใช้กุดศรีมังคลาเป็นเส้นแบ่ง ได้กลุ่มชุมชนที่อยู่ล่าง และบน และในแต่ละกลุ่มจะมีทีมวิจัยหลักเป็นผู้ดำเนินการในเวที จากการระดมความคิดเห็นในครั้งนี้ จะทำให้ได้ข้อคำถามเพื่อให้ทีมวิจัยได้ใช้เป็นเครื่องมือในการเก็บข้อมูลในชุมชนต่อไป http://www.ubu.ac.th/web/content.php?cpage=gallery_sel&catid=3999&content=0800000000
จาก :
ผู้ลงประกาศ :