รายละเอียดข่าว
หัวข้อข่าว :
การอบรมเชิงปฏิบัติการ "การใช้ระบบบริหารงานวิจัยแห่งชาติ (ระบบ NRPM) ประจำปี 2557 ช่วงที่ 2 (พ.ค.-ก.ย.2557) 
ประเภทข่าว :
ข่าวทั่วไป
รายละเอียดข่าว :
การอบรมเชิงปฏิบัติการ "การใช้ระบบบริหารงานวิจัยแห่งชาติ (ระบบ NRPM) ประจำปี 2557 ช่วงที่ 2 (พ.ค.-ก.ย.2557) สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ขอเชิญนักวิจัย คณาจารย์ ผู้ประสานงาน ผู้บริหาร ที่สนใจเข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการ "การใช้ระบบบริหารงานวิจัยแห่งชาติ (ระบบ NRPM) ประจำปี 2557 ช่วงที่ 2 ระหว่างเดือนพ.ค.-ก.ย.2557 ครั้งที่ 5 วันที่ 23 พ.ค. 2557 สำหรับนักวิจัย คร้งที่ 6 วันที่ 30 พ.ค.2557 สำหรับผู้ประสานหน่วยงาน และผู้บริหารงานวิจัย ครั้งที่ 7 วันที่ 27 มิ.ย.2557 สำหรับนักวิจัย ผู้สนใจเข้ารับการอบรมต้องสมัครเข้ารับการอบรมทาง เว็บไซต์ NRPM htpp://nrpn.nrct.go.th ผู้ประสานงาน นางสาวรัตนา สุวรรณวิชนีย์ และนางกนกพร เกิดเอนก โทรศัพท์ 0 2940 6501, 0 2561 2445 ต่อ 465
จาก :
ผู้ลงประกาศ :