°Ò¹¢éÍÁÙŧҹÇÔ¨ÑÂ
เมนูหลัก
โครงการวิจัย
ผลงานตีพิมพ์
นักวิจัย
การนำเสนอผลงาน
รางวัล
โครงการบริการวิชาการ
เมนูหลัก
Visitor  
Online  
 
ค้นหางานวิจัย
คำค้น
Keyword ชื่อโครงการ(TH) รหัสโครงการวิจัย
ปีงบประมาณ(2550) เลขที่โครงการ ชื่อโครงการ(ENG)
 
* แสดงข้อมูลโครงการวิจัย กรอกข้อมูลที่ต้องการค้นหา คลิก..
ลำดับ
หัวข้องานวิจัย
§º»ÃÐÁÒ³
»Õ ¾.È.
1
ประสิทธิผลของการใช้ประโยชน์จากงานวิจัย มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
2
การศึกษาความชุกในแต่ละฤดูของแมลงวันบ้านและแมลงวันหัวเขียวเพื่อประเมินการเป็นพาหะของเชื้อแบคทีเรียที่ก่อโรคในระบบทางเดินอาหารในอำเภอที่มีอัตราการเกิดโรคอุจจาระร่วงมากและน้อยของจังหวัดอุบลราชธานี ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ของประเทศ
3
ความสัมพันธ์ของความรู้ ทัศนคติ และพฤติกรรมในการป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่ ชนิด เอ เอ็น 1 ในนักศึกษามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
4
ฤทธิ์ต้านแบคทีเรียของสารสกัดสมุนไพรไทยต่อเชื้อ Burkholderia pseudomallei
5
การตรวจหาเชื้อรา Cryptococcus neoformans จากมูลนกภายในบริเวณมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
6
การศึกษาฤทธิ์การลดระดับน้ำตาลในเลือดของสารสกัดฮว่านง๊อกในหนูที่เป็นเบาหวาน
7
การใช้ข้อมูลรีโมทเซ็นซิ่งและระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ สำหรับงานระบาดวิทยาของโรคมาลาเรีย พื้นที่จังหวัดอุบลราชธานี และจังหวัดศรีสะเกษ
8
การศึกษาปัจจัยเสี่ยงต่อการเกิดมะเร็งรังไข่ในคนไทย
9
การศึกษาปัจจัยเสี่ยงต่อการเกิดมะเร็งรังไข่ในคนไทย
10
การศึกษาภาวะโภชนาการในเด็ก จังหวัดอุบลราชธานี
11
การศึกษาความชุกและความรุนแรงของพยาธิใบไม้ตับและพยาธิปากขอจังหวัดอุบลราชธานี
12
พยาธิกายวิภาคมะเร็งท่อน้ำดี ในผู้ป่วยมะเร็งท่อน้ำดี เขตอีสานตอนล่าง
13
การศึกษาสมุนไพรต้านพยาธิ และสมุนไพรต้านอนุมูลอิสระที่ลดการเกิดมะเร็งอันเนื่องมาจากการติดเชื้อพยาธิใบไม้ตับ
14
อุบัติการณ์และพฤติกรรมการบริโภคในผู้ป่วยมะเร็งท่อน้ำดีในเขตอีสานตอนล่าง
15
การศึกษาระบาดวิทยาของโรคนิ่วในระบบทางเดินปัสสาวะในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนใต้
 
แสดงหน้าที่ 1 จากทั้งหมด 3 หน้า แสดงหน้าละ 15 จำนวนทั้งหมด 37 เร็คคอร์ด