จุลสารวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข
>>ปีที่ 1 ฉบับที่ 1 ประจำเดือน กันยายน – ธันวาคม 2552
>>ปีที่ 2 ฉบับที่ 4 ประจำเดือน ตุลาคม–ธันวาคม 2553
>>ปีที่ 3 ฉบับที่ 5 ประจำเดือน มกราคม–เมษายน 2554
>>ปีที่ 3 ฉบับที่ 6 ประจำเดือน พฤษภาคม–สิงหาคม 2554
>>ปีที่ 3 ฉบับที่ 7 ประจำเดือน กันยายน–ธันวาคม 2554