ประชุมกำหนดค่าเป้าหมายแต่ละตัวบ่งชี้การประกันคุณภาพของวิทยาลัยแพทยศาสตร์ฯ
  ประชุมกำหนดค่าเป้าหมายแต่ละตัวบ่งชี้การประกันคุณภาพของวิทยาลัยแพทยศาสตร์ฯ วันที 3 กันยายน 2551 http://www.cmp.ubu.ac.th/th/detail_ac.php?detail=251