ประชุมการกำหนดตัวชี้วัดระยะ 5 ปี วิทยาลัยแพทยศาสตร์ฯ

รายละเอียดเพิ่มเติม http://www.cmp.ubu.ac.th/th/detail_ac.php?detail=233