QA-มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ได้รับการรับรองมาตรฐานการศึกษา รอบสาม (พ.ศ.2554-2558)จาก สมศ.

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ผ่านการรับรองมาตรฐานการศึกษา รอบสาม(พ.ศ..2554-2558) จากสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหชน)  หรือ สมศ.  ตั้งแต่วันที่ 8 พฤศจิกายน 2556


ไฟล์แนบ1. onesqa.pdf