แผนการดำเนินงาน 5 ปี วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข
http://www.cmp.ubu.ac.th/file/download/mixplan5.pdf