รายผลการดำเนินงาน โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการทบทวนตัวบ่งชี้แผนกลยุทธ์ เพื่อพัฒนาวิทยาลัยฯ ประจำปีงบป
  
  ประชุม : ค่าเป้าหมาย ปีการศึกษา 2551 วิทยาลัยแพทยศาสตร์
  ประชุมกำหนดค่าเป้าหมายแต่ละตัวบ่งชี้การประกันคุณภาพของวิทยาลัยแพทยศาสตร์ฯ
  ประชุมการกำหนดตัวชี้วัดระยะ 5 ปี วิทยาลัยแพทยศาสตร์ฯ
   ประชุมทำ Organizational profile และแผนระยะยาว 5 ปี ส่วนบุคลากร วิทยาลัยแพทยศาสตร์ฯ