QA-ประกาศคณะกรรมการจัดทำSAR และจัดเก็บหลักฐาน ตามรายงานการประเมินตนเอง วิทยาลัยฯ ณ 30 มี.ค.60
  QA-คณะกรรมการควบคุม กำกับทิศทาง และพัฒนาระบบงานประกันคุณภาพการศึกษา วิทยาลัยฯ ณ 30 มี.ค.60
  QA-ประกาศมหาวิทยาลัย เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำรายงานการประเมินตนเองฯ ปีการศึกษา 2557
  QA-ประกาศมหาวิทยาลัยฯ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา วิทยาลัยฯ 2557
  QA-คู่มือประกันคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 2557
  QA- ประกาศค่าตอบแทนกรรมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษา ณ 2557
  QA-มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ได้รับการรับรองมาตรฐานการศึกษา รอบสาม (พ.ศ.2554-2558)จาก สมศ.
  ประกาศ หลักเกณฑ์ และอัตราค่าใช้จ่ายประกอบการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจำปี 2557
  QA-คำสั่งคณะกรรมการประกันคุณาภาพการศึกษา วิทยาลัยฯ ปีการศึกษา 2556
  QA-คำสั่งคณะกรรมการจัดทำรายงานการประเมินตนเองและจัดเก็บหลักฐาน วิทยาลัยฯ ปีการศึกษา 2556
  QA-นโยบายการประกันคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 2556 วิทยาลัยฯ
  QA- คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน ระดับวิทยาลัยฯ ปี พ.ศ.2555
  ประกาศหลักเกณฑ์การจัดสรรงบประมาณประจำปี พ.ศ.2554
  (ร่าง) เกณฑ์การประเมิน สมศ.รอบ3 ( พ.ศ.2554-2558)
  คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงระดับวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข ปี 2552
  คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบรายงานการประเมินตนเอง วิทยาลัยฯ ปีการศึกษา 2552
  คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา วิทยาลัยฯ ปีการศึกษา 2552
  คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำรายงานการประเมินตนเองและจัดเก็บเอกสารหลักฐานตามSARฯ ปีการศึกษา 2552
  แผนการดำเนินงาน 5 ปี วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข
   คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานพัฒนาองค์กรสู่ความเป็นเลิศ วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข
  คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข