รายงานการประชุม QA

 รายงานการประชุมคณะกรรมการควบคุม กำกับทิศทาง และพัฒนาระบบงานประกันคุณภาพฯ ครั้งที่ 5/2560
 รายงานการประชุมคณะกรรมการควบคุม กำกับทิศทาง และพัฒนาระบบงานประกันคุณภาพฯ ครั้งที่ 4/2560
 รายงานการประชุมคณะกรรมการควบคุม กำกับทิศทาง และพัฒนาระบบงานประกันคุณภาพฯ ครั้งที่ 3/2560
 รายงานการประชุมคณะกรรมการควบคุม กำกับทิศทาง และพัฒนาระบบงานประกันคุณภาพฯ ครั้งที่ 2/2560
 รายงานการประชุมคณะกรรมการควบคุม กำกับทิศทาง และพัฒนาระบบงานประกันคุณภาพฯ ครั้งที่ 1/2560


แบบฟอร์ม Plan

 แบบฟอร์มรายงานไตรมาส 2 (ใหม่ล่าสุด)
 แบบฟอร์มรายงานไตรมาส 1-4 ปีงบประมาณ 2557
 แบบรายงานติดตามและประเมินผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง ประจำปี 2557
 PL 07 ฟอร์มขออนุมัตินอกแผนปฏิบัติการ
 PL 08 แบบประเมินผลโครงการ
 PL 06 ขออนุมัติยกเลิกโครงการ
 PL 05 โอนกิจกรรม
 PL 04 โอน เปลี่ยนแปลงงบประมาณ
 PL 02 บันทึกข้อความขออนุมัติจัดทำโครงการ
 PL 01 แบบเสนอโครงการ 2559
 แบบคำขอครุภัรฑ์ ปีงบ 59
 แบบฟอร์มขออนุมัติเปลี่ยนแปลงกิจกรรม
 แบบฟอร์มขออนุมัติโอน/เปลี่ยนแปลงงบประมาณ
 แบบรายงานระบุุ วิเคราะห์และประเมินความเสี่ยง ประจำปี 2557
 ฟอร์มรายงานผลการดำเนินงานการบริหารความเสี่ยง (สิ้นปีงบประมาณ 2556) ใหม่ล่าสุด
 ตัวอย่างบันทึกข้อความ ขออนุมัติจัดทำโครงการ
 แบบติดตามรายงานไตรมาส
 KPI ปี 2559


รายงานข้อมูล Plan

 PL 07 ฟอร์มขออนุมัตินอกแผนปฏิบัติการ


แบบฟอร์ม QA

 ฟอร์มรายงานข้อมูลบริหารความเสี่ยง ปี 2556 (รอบ 6 เดือน)
 QA-ฟอร์มเขียน SAR (รอบ 9 เดือน) ปีการศึกษา 2554
 QA-แบบฟอร์มการระบุความเสี่ยง งวดประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2554
 QA-แบบรายงาน และฟอร์มเก็บข้อมูลประกันคุณภาพ ปีการศึกษา 2553
 QA- ตัวอย่าง Index แนบแฟ้มตัวชี้วัด ปี 2552 องค์ประกอบที่ 1-9
 QA-แบบฟอร์มรายงานการติดตามความคืบหน้าการดำเนินงานการประกันคุณภาพ ปีการศึกษา 2552(รอบ8เดือน)
 QA-ฟอร์มรายงานการติดตามความคืบหน้าการดำเนินงานการประกันคุณภาพ ปีการศึกษา 2552 ( รอบ 6 เดือน ) 1มิ.ย.
 QA-ฟอร์มแบบติดตาม ปย.3ของงวดก่อน(รอบ6เดือน)


รายงานข้อมูล QA

 QA-คู่มือประกันคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 2555
 QA-คู่มือประกันคุณภาพภายนอกรอบ 3 ปี 2555 (สมศ.)
 QA-คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษา (ฉบับศูนย์แพทย์ฯ) ปีการศึกษา 2555
 QA-ประชาสัมพันธ์ การประกันคุณภาพสำหรับนักศึกษา วิทยาลัยฯ
 QA-รายงานผลการตรวจประเมินคุณภาพฯ วิทยาลัยฯ ปีการศึกษา 2553
 
 QA-รายงงานการประเมินตนเอง ระดับกลุ่มวิชา ปีการศึกษา 2553
 QA-คู่มือแนวทางการดำเนินงานตามเกณฑ์การประกันคุณภาพ ปีการศึกษา 2553
 QA-(ร่าง) เกณฑ์การประเมินความเสี่ยงตามขั้นตอนการดำเนิงานของมหาวิทยาลัย ปี 2554
 QA- คู่มือประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ปีการศึกษา 2553
 QA-กำหนดการดำเนินงานการประกันคุณภาพ ปีการศึกษา 2552
 QA- ค่าเป้าหมาย, ตัวชี้วัด ว.แพทย์ฯ 2552 (แยก กลุ่มวิชา )
 
 QA-สารประชาสัมพันธ์QA ฉบับที่ 1 มีนาคม 2552 (ฉบับนักศึกษา)
 QA-สารประชาสัมพันธ์_QA เดือนกุมภาพันธ์2552
 QA-ทิศทางและแนวทางพัฒนานาการประกันคุณภาพการศึกษา ปี2551 โดย รศ.นพ.ป่วน สุทธิพินิจธรรม
 QA-ตัวอย่าง ร่าง SAR สกอ.
 QA-ตัวอย่างสิ่งที่ควรมีใน_SAR