ชื่อ                    นางสาวสมาพร  ศิริลาภ
  ตำแหน่ง           รักษาการในตำแหน่งหัวหน้างานแพทยศาสตรศึกษา
  เบอร์โทรศัพท์   0-4535-3912
  โทรสาร            0-4535-3901
  มือถือ                -
  อีเมลล์               aim_kuga@hotmail.com


  ชื่อ                     นางสาวรัตติกาล วังคะฮาด
  ตำแหน่ง            นักวิชาการศึกษา
  เบอร์โทรศัพท์   0-4535-3902
  โทรสาร            0-4535-3901
  มือถือ                -
  อีเมลล์               pu_rattikarn@hotmail.com
  ฃื่อ                     นางสาวนรีรัตน์ จันทร์พันธ์
  ตำแหน่ง             เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
  เบอร์โทรศัพท์     0-4535-3902
  โทรสาร              0-4535-3901
  มือถือ                  -
  อีเมลล์                 narirat_aor@hotmail.com
  ฃื่อ                     นางสาวธัญญาลักษณ์  ถาวร
  ตำแหน่ง             พนักงานธุรการ
  เบอร์โทรศัพท์     0-4535-3902
  โทรสาร              0-4535-3901
  มือถือ                  -
  อีเมลล์                 thun_aum-aim@hotmail.com

 

 
 

This page best viewed at 800 x 600 with Microsoft Internet Explorer
and font size 16 Last updated (10/03/2007